PEDER JENSEN OG MARGRETE SØRENSDATTER I SKANDERBORG LADEGÅRD 
OG DERES EFTERKOMMERE I FIRE LED
MED HENDES FORÆLDRE SOM FØRSTE SLÆGTLED
Peder Jensens hustru Margrete Sørensdatter i Skanderborg Ladegård er den Margrete, som man i mange år har vidst var formor til en stor slægt, men først i min artikel "De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder i Personalhistorisk Tidsskrift" 2001,1 er det blevet bevist, at hun hed Margrete Sørensdatter og, at både hun og hendes mand Peder Jensen havde rødder i Hads herred. 
   De første tre fæstere kom i 1662 fra Torup ladegård, som af kronen var blevet skødet til Mogens Friis for hans tilgodehavender som følge af den kort tid forinden overståede krig. Deres navne var Rasmus Nielsen, Mourits Christensen og Peder Jensen (Fischer), men altså ikke den Peder Jensen, som var gift med Margrete Sørensdatter. Se nærmere redegørelse i slægtled 2, i nærværende slægtsgennemgang, der er et omarbejdet uddrag af den nævnte artikel i Personalhistorisk tidsskrift. 
April 2007 Kirstin Nørgaard Pedersen 
o Tilbage til anelinjerne
Til register
FØRSTE SLÆGTLED MARGRETE SØRENSDATTERS FORÆLDRE
1. SØREN ANDERSEN død i Ondrup 1657. Gift med KAREN RASMUSDATTER død i Ondrup efter 1657.
    Børn:
2
3
4
5
6
7
8
Margrete Sørensdatter
Lisbeth Sørensdatter
Laurits Sørensen
Anne Sørensdatter
Hans Sørensen
Anders Sørensen
Ellen Sørensdatter

Søren Andersen var selvejer i Ondrup. Han døde i eftersommeren 1652, for den 7. oktober det år betalte hans søn Laurits Sørensen 4 rdl. i husbondhold af den halve selvejergård i Ondrup, som hans mor Karen Sørens afstod til ham.1)
  Den 1. april 1657 fik Laurits Sørensen på Hads herreds ting bevidnet at han og hans medarvin- ger 12. marts sidst forleden var i Ondrup til et venligt skifte og forlig efter salig Søren Andersen, som boede og døde sst., imellem hans efterleverske Karen Rasmusdatter og deres fælles børn, nemlig Anders Sørensen i Borupgård, Laurits Sørensen i Ondrup, Hans Sørensen sst., Anne Sørensdatter i Fillerup hendes ægte husbond Anders Sørensen, Margrete Sørensdatter i Torrild Peder Jensens hustru, Lisbeth Sørensdatter i Ålstrup hendes ægtemand Søren Ovesen, og Ellen Sørensdatter i Ondrup med hendes bror og ret fødte værge førnævnte Anders Sørensen i Borupgård og i overværelse af Anders Lauritsen, ridefoged til Åkær. Og de børn, der var udgift af boet med hjemfærd, lod sig nøje dermed, og med samtlige børns samtykke blev efterskrevne gods udtaget til deres mor at bruge hendes livstid, og da det blev samtykket, at datteren Ellen skulle nyde lige lod ved en af hendes ugifte brødre. Derefter blev resten delt i 3 lige lodder, som efter lodkast tilfaldt Laurits Sørensen, Ellen Sørensdatter og Hans Sørensen, hvert lod 55 slette daler.2)

ANDET SLÆGTLED
2. MARGRETE SØRENSDATTER født i Ondrup, død i Skanderborg ladegård efter 1686. Gift før 1657 med Peder Jensen fra Torrild, død i Skanderborg ladegård mellem 25. januar og 27. april 1678. 
    Børn:
9
10
11
12
13
en datter antagelig født1654.
Johanne Pedersdatter født omtrent1659
Jens Pedersen antagelig født 1658
Niels Pedersen født omtrent 1662
Oluf Pedersen født i marts 1669
  I 1669 døde den Peder Jensen (Fischer) som i 1662 sammen med tre andre ladegårdsbønder fra Torup ladegård i Jebjerg havde fæstet Skanderborg ladegård. Der blev på rette tredvtedag holdt skifte efter ham og hans kone Anne Pedersdatter, som må være død næsten samtidig med. Hans kreditorer fra nær og fjern blev stævnet til skiftet på hans børns vegne, nogen enke nævnes ikke, så han har ikke giftet sig igen efter Anne Pedersdatters død. Skiftet er atter omtalt i 1685, da Peder Jensen og Anne Pedersdatters søn Peder Pedersen i Hvide mølle ved Randers på egne og søskendes vegne fik tingsvidne på at han og hans søskende var gået fra arv og gæld, hvilket blev bekræftet af de mænd som havde overværet skiftet, nemlig slotsfoged Hieronimus Phål, skifteskriveren Jørgen Kofoed, og Jesper Fillipsen og Rasmus Nielsen i Skanderborg ladegård, som må have været overværende på arvingernes vegne, for de bevidnede, at de havde tilbudt en af kreditorerne at få gjort udlæg i boet, hvad han ikke ville have, og det var ham, der ved alligevel at kræve sit tilgodehavende hos Peder Jensens søn, var anledningen til tingsvidnet i 1685.3)
  Efter Peder Jensen (Fischer) og Anne Pedersdatters død i 1669, blev hans del af Skanderborg ladegård delt og noget efter fæstet ud til Jesper Fillipsen og Peder Jensen, som begge en kort tid havde været fæstere af Rindelevgård, som den tidligere enefæster Ebbe Jensen havde måttet opgive i 1667 og 68, fordi han efter krigen og den svenske besættelse ikke havde formået at få den fuldstændig ruinerede gård på fode. Efter Jesper Fillipsen og Peder Jensen havde forladt Rindelevgård blev et syn tinglæst i maj 1671, og da var bygningerne lige så ødelagt som før.   Rindelevgård skiftede fæstere mange gange før forholdene blev normale. Det var altså de samme, der efter Peder Jensens død fik fæstet på Skanderborg ladegård, som må have været i så meget bedre stand, at det kunne betale sig for dem at flytte. Nøjagtig hvornår det skete har ikke kunnet fastslås.4)
  2. juni 1671 blev Peder Jensen, Mourits Christensen og Rasmus Nielsen i Skanderborg ladegård, sammen med folk fra hele birket stævnet for restancer på landgilde, tiender og andet, og de efterfølgende år blev de Skanderborg ladegårdsmænd flere gange stævnet for restancer, dog uden navns nævnelse. 25. januar 1678 blev Jesper Fillipsen, Rasmus Nielsen, Mourits Christensen og Peder Jensen igen stævnet for en del af deres landgilde. Peder Jensen må være død kort tid efter, for den 27. april var det i hans sted Jens Pedersen som blev stævnet i samme sag, og det var ligeledes ham, der blev stævnet sammen med de andre den 7. juni 1678, og da talte stævningsmanden med hans mor.5) 
  Mellem beboere i Skanderborg ladegård, som skulle betale kop- og kvægskat var i 1682: Jens Pedersen, som var ugift, hans mor Margrete Sørensdatter og deres tjenestefolk Rasmus Mortensen og Johanne Pedersdatter. 
  I den slags mandtal er fæsterens søskende ofte indskrevet som tjenestefolk. I det tilsvarende mandtal fra 1686 var Jens Pedersen endnu ikke blevet gift, mens man på halvparten af Rasmus Nielsens gård ser, at den var beboet af Christen Rasmussen og Johanne Pedersdatter, mens den gårds anden halvpart var beboet af Ove Sørensen og Anne Rasmusdatter,6) altså Rasmus Christensens børn og svigerbørn. 
  Peder Jensens børn i Skanderborg ladegård kender man fra såvel ryttergodsets fæsteprotokol, som fra skifteprotokollen. Den yngste søn Oluf Pedersen var barnfødt i Skanderborg ladegård i 1669, det står i hans fæstebrev, så i hvert fald er han vokset op der, dog må hans ældre søskende være født et andet sted. Foruden de søskende, som er nævnt ovenfor var der endnu en datter, hvis navn ikke er kendt. Hun fik ligesom de andre også døbt en datter Margrete.
  Jens Pedersens søn Niels Jensen og Ove Sørensens datter Clara Eleonora Ovesdatter måtte søge om tilladelse til at blive gift, fordi de var næstsøskendebørn, det blev dem bevilget i 1720.7) Derfor må Margrete Sørensdatter og en af Ove Sørensens forældre have været søskende. Desuden fik Ove Sørensen døbt sin ældste datter Lisbeth, og af tingsvidnet om skiftet i Ondrup efter Søren Andersen og Karen Rasmusdatter i 1657 ses, at Peder Jensens kone Margrete Sørensdatter i Torrild havde en søster Lisbeth Sørensdatter i Ålstrup, som var gift med Søren Ovesen.8)

3. LISBETH SØRENSDATTER født i Ondrup, død i Ålstrup begravet 8. juli 1711 i Falling. Gift med Søren Ovesen født i Halkær, død i Ålstrup.
    Børn:

14
15
16
17
18
19
Ove Sørensen
Søren Sørensen født momtrent 1664
Kirsten Sørensdatter
Anne Sørensdatter
Maren Sørensdatter
Karen Sørensdatter
  Lisbeth Sørensdatters mand Søren Ovesen i Ålstrup var fra Halkær, hvor hans mor Kirsten Rasmusdatter endnu boede i 1662, da hendes anden søn Ove Christensen fik læst en kontrakt han havde gjort med hende, og han lovede sin bror Søren Ovesen og sin svoger Poul Eriksen at give hende alt det, hun skulle have til hendes livs ophold hendes livstid. Hvorefter Ove Christen- sen fik afkald af Poul Eriksen i Bjerager Hovgård for hans hustru Maren Christensdatters arv efter deres salig far Christen Bertelsen som boede og døde i Halkær, som må have været Søren Ovesens stedfar.9)

4. LAURITS SØRENSEN født i Ondrup, død sst. Gift 1657 med Johanne Hansdatter født i Hovedstrupgård.
  Laurits Sørensen var, som nævnt under hans far allerede blevet bruger af halvdelen af den selvejergård, hvoraf han overtog resten i 1657. 
  Godt og vel to måneder efter der var blevet holdt skifte efter Laurits Sørensens far, lovbød han halvparten af al det jordegods, særjord og ejendom, som han havde arvet og købt i den halve selvejer bondegård i Ondrup, som han nu iboer, fædrene frænder fædrene gods og mødrene frænder mødrene gods, og så fremstod Hans Nielsen i Hovedstrupgård på hans datter Johanne Hansdatters vegne bød sølv og penge, for så vidt Laurits Sørensen lovbyder, og formener, hun er nærmere til det køb end nogen anden, efterdi hun er hans trolovede fæstemø. Og der gik varsel til Karen Sørensdatter i Ondrup og Ellen Sørensdatter sst., Anders Sørensen i Borupgård, Anders Sørensen i Fillerup, Peder Jensen i Torrild, Søren Ovesen i Ålstrup og deres hustruer og Hans Sørensen i Ondrup.
  Ugen efter solgte og skødede Laurits Sørensen til sin fæstemø Johanne Hansdatter halvparten af al hvis jord, han har arvet og købt i den selvejergård i Ondrup, han selv iboer.10)
  Den 9. februar stod Laurits Sørensen på tinget på egne og flere medarvingers vegne og på sin hustru Johanne Hansdatters vegne, Søren Hansen og Niels Hansen i Hovedstrup deres vegne lovbød han til tredje ting alle de lodder og parter jordegods og ejendom, som de har arvet efter deres salig forældre Hans Nielsen og Bodil Mortensdatter i den selvejer bondegård i Randlev, som salig Rasmus Olufsen iboede og afdøde, hvortil Morten Hansen i Svejgård bød sølv og penge, og mente sig nærmere til at købe end hans søskende, efterdi han er ældste bror. Der har formodentlig været tale om en gård Laurits Sørensens svigerforældre havde ejet, men ikke selv brugt, da den havde været fæstet ud.11)

5. ANNE SØRENSDATTER født i Ondrup. Gift før 1657 med Anders Sørensen født i Fillerup.
    Barn: 

20
Maren Andersdatter døbt 5. februar 1660 
  Anne Sørensdatters mand Anders Sørensen er formodentlig den Anders Sørensen der i 1641-42 betalte 1 rdl. og 1 okse i stedsmål i husbondhold af den gård samme sted, som hans far Søren Nielsen fradøde.12)
  Anders Sørensen i Fillerup var kirkeværge til Odder kirke, og man ser ham derfor af og til møde på tinget for at stævne folk for restancer til kirken, blandt andet i en sag om vedligeholdelse af kirkens ur, som folk også skulle betale til, og Hans Nielsen i Hovedstrupgård vidnede, at den tid, der blev bekostet det sejerværk i Odder kirketårn, da blev vedtaget af menige sognemænd, at de samtlige skulle bekoste det, og de Odder bymænd skulle siden årligt give samtlige 1 ørte byg til den, der skulle holde det ved magt.13)

8. ELLEN SØRENSDATTER født i Ondrup. Gift med Søren Eskesen i Loverstrup mølle, død sst. begravet 18. april 1666.
  Ellen Sørensdatters mand Søren Eskesen i Loverstrup mølle var enkemand, da de blev gift, for den 22. juni 1657 gav hans stedbørn Hans Christensen i Glibing mølle og Rasmus Christensen ham afkald for arv efter deres mor salig Maren Sørensdatter, som boede og døde i Loverstrup mølle.
  Den 30. september 1661 gav han selv afkald til Laurits Sørensen i Ondrup på sin hustru Ellen Sørensdatters vegne for den arv, der var tilfaldet hende efter hendes salig far Søren Andersen som boede og døde i Ondrup.14)

Til begyndelsen
Til registret
 
Til tredje slægtled
Til noterne