DE TORUP OG DE SKANDERBORG LADEGÅRDSBØNDER 
OG DERES SLÆGT
af Kirstin Nørgaard Pedersen
Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1 
Artiklen handler om hvordan de tre første fæstere af Skanderborg ladegård fik råd til at betale den høje indfæstningsafgift, og hvorfra de kom. Deres forslægt er omtalt, og for deres efterslægt er der ligeledes gjort rede i fire slægtled med deres forældre på Torup ladegård som første led, for de var de første fæstere på Torup ladegård som af Dronningborg len blev fæstet ud i 1625. 
   For Mourits Christensen og Rasmus Nielsens nu kendte hustru Maren Christensensdatters vedkommende er deres aner kendt tilbage den første præst i Haslund efter Reformatinen 
   Da den ene af de første fæstere i Skanderborg ladegård Peder Jensen døde i 1669, blev han efterfulgt af en fæster, som også hed Peder Jensen.
   Denne Peder Jensen er født i Torrild. Han var gift med Margrete Sørensdatter, som er født i Ondrup i Hads herred. Da nogle af deres børn og børnebørn blev indgift i de andres slægt, og da de er kendt af en del slægtshistorisk interesserede, er også deres slægt behandlet i artiklen, hvor der begyndes med Margrete Sørensdatters far Søren Andersen, som døde i 1652 i Ondrup og hendes mor Karen Rasmusdatter, som døde samme sted efter 1657. Artiklen er med udførlige noter og henvisninger til kildemateriale.
RETTELSER OG TILFØJELSER
Rettelser
Efterkommer nr. 4 i artiklen i PT 2000:1, dér nævnt som Karen Christensdatter, gift med Otte Thomsen Lyngå, har været dennes første hustru, og efter nyfundne opdagelser er det uvist om hun hed Karen. En nøje gennemgang af Århus bys tingbøger har nemlig vist, at Otte Thomsen Lyngå var gift to gange, og at det var hans anden hustru Karen Christensdatter, som ses på det epitafium i Haslund kirke, som hun selv fik opsat. Ifølge epitafiets tekst, der burde have været med i artiklen som billedtekst, ses det, at hun blev født omtrent 1620: "Hr. Otte Thomesøn Lyngaae Provst i Galten herred Sognepræst til Haslund og Ølst, født d. 21 Marts 1608, død 21. december 1671. Og hans Hustru Karen Christensdatter som med ham levede 21 Aar i ægteskab. Dette Æreminde lod hun opsætte i hendes Alders 68te Aar og Enkesædes 17 Aar". 
 Otte Thomsen Lyngå og Karen Christensdatters bryllup har formodentlig fundet sted i 1650, så efterkommer nr. 20 Anne Ottesdatter (født 1646) har været barn af Otte Thomsens første ægteskab med en datter af nr. 1.Christen Keldsen og opkaldt efter sin mormor Anne Christensdatter. Otte Thomsen Lyngås første hunstru kan være død, mens datteren var helt lille, så ingen i 1745 kunne huske, at hun i virkeligheden ikke kunne være arving på lige fod med de øvrige af Otte Thomsens børn 1).
 Denne rettelse er forårsaget af nogle indførsler i Århus bys tingbog, hvor ”Karen salig hr. Ottes i Haslund, hans efterleverske” den 22. januar 1674 stævnede “Jens Christensen Vegerslev, råd-mand i Århus og tiltalte ham for skatter af de boder på Volden, hun og hendes mand tilforn har tilhørt og deraf betalt skat i ti år. Hvorimod Jens Vegerslev fremlægger skøde fra mester Christen Friis, sognepræst til Vor Frue Kirke på to boder på Volden dateret 24. december 1663, hvoraf også han havde betalt skatten”. Han frikendes, og hun må i stedet sagsøge rodemesteren 2)
 10 juni 1686 befuldmægtigede “Karen salig hr. Ottes forrige sognepræst til Haslund, sin svoger Jens Christensen Basballe, rådmand og handelsmand i Århus til på hendes vegne at sælge hendes gård på hjørnet af Kannikkegade til Claus Kå, danske skoleholder sst.” 3)
 7. januar 1636 var Christen Friis i Rårup, som var værge for salig mester Christen Hansens børn.,  på Århus byting og tilbød alle dem, som ville købe noget af “det gods, ejendom, guld, sølv eller andet, som er tilfaldet salig mester Christen Hansens børn efter salig Magdalene Hansdatter, og tilbød ligeledes de penge sat på rente, som hr. Christen Friis havde under værgemål”. Når Christen Friis, der var sognepræst så langt væk som i Rårup i Bjerre herred sydøst for Horsen var værge for salig Christen Hansens børn, skyldes det at han var i nær slægt med den afdøde eller dennes hustru.
 På Århus byting blev der 25. april og 9. maj 1639 klaget over at Kirsten Poulsdatter, der var mor til salig Christen Hansens børn, Christen, Hans, Karen, Karen og Lisbeth, havde brugt mere af  “salig mester Niels Spentrups have” ved Mindet, end den halvpart samme børn var berettiget til. Den have har været arv efter Christen Hansens barnløse søster Magdalene Hansdatter, som havde været gift med magister Niels Spentrup 4). Christen Nielsen Friis var værge for disse børn, fordi han var deres mors halvbroder 5).
 Med hensyntagen til almindelig opkaldeskik  har Karen Christensdatter sandsynligvis været datter af Christen Hansen og Kirsten Poulsdatter, idet hendes børn med Otte Thomsen formodes opkaldt således: Nr. 21 Ide Margrete Ottesdatter, født i 1654 efter Otte Thomsen Lyngås første hustru, nr. 22 Karen Ottesdatter efter sin farmor Karen Thomasdatter 6), nr. 23 Magdalene Ottesdatter efter sin mors faster Magdalene Hansdatter og nr. 24 Kirstine Ottesdatter efter sin mormor Kirsten Poulsdatter. Når Karen Christensdatter kaldte Jens Christensen Basballe for sin svoger, må det være fordi han var gift med hendes kusine Anne Christensdatter Friis, som var datter af hendes værge præsten Christen Nielsen Friis og hans 2. kone Karen Clemendsdatter.
Tilføjelser
Nr, 25 Christian Mouritsen Torup var gift med Malene Carstensdatter Torup. Hun blev begravet i Fjære kirke ved Grimstad i Norge i 1696. Han kom til stedet i første halvdel af 1680erne, og handlede med trælast. Han fik økonomiske vanskeligheder grundet underskud på 4500 rdl. i fogedregnskabet 1699. Han blev af den grund kaldt til København, hvor han døde den 1. september 1700. Christian Moruitsen Torup blev begravet i “Den runde kirke”. Hans svoger Christian Ruus gift med Anne Torup betalte 20 rdl. for begravelsen.
 Christian Mouritsen Torup og Malene Carstensdatters børn blev døbt: Anne Elisabeth 1683 i København mens de øvrige Johanna Christina 1685. Mette Sofie 1686, Mourits 1688, Sofie Amalie 1689 og Marie 1691 alle er døbt i Fjære kirke.
 Christian Torups datter Nr. 79. Johanne Christiansdatter Torup blev gift i Holmens kirke 1716 med skibspræst Niels Schytte, som senere blev sognepræst i Lindås v. Bergen i Norge. Deres ældste datter Else er døbt i Holmens kirke 14. august 1717 inden de i 1718 flyttede til Norge.
Nr. 81 Maria Torup og hendes mand Laurits Hagendal fik døbt en søn Niels i Holmens kirke 15. november 171 5. Madame Johanne Kirstine sl. hr. Skøttes blev begravet i Lindås kirke (Hordland, Norge) 8. oktober 1764, 79 år gammel 7). Også de blev gift i København i Holmens kirke den trolovet den 16. september 1715 og gift den 14. januar 1716. “Madame Torup, stiftsskriver enke fra Norge, boede efter Københavns brand 1728 i Farvergaden 19, hvor hun havde en logerende 8).
 I skiftet 1747 efter nr. 83 Sofie Amalie Christiansdatter Torup omtales hendes og Hannibal Brandts  omtales to sønner og en datter. Da deres navne ikke nævnes ved skiftet, blev kun den ene fundet og han hed ganske rigtig Christian Frederik Brandt. Han var født 20. april 1721 på Samsø men ikke i Skanderborg, som Wiberg opgiver. Han blev døbt i Tranebjerg før 3. maj 1721. 
Datteren Mette Sofie Brandt blev konfirmeret i Skanderborg 1746, men er ikke født der. Den anden søn Claus Brandt er døbt i Tranebjerg 14. juni 1722. Han var farver i Skanderborg indtil 1760. En af hans sønner Christian Brandt født i Skanderborg 1752 blev præst i Bjerregrav (1786-1821) død i Herthalund ved Slagelse 1831 9)
 
Noter
1. PT 2002:1 s. 104-105: Kirstin Nørgaard Pedersen De Torup og de Skanderborg Ladegårdsbønder 
    og deres slægt.
2. LAV: Århus by tingbog 1774 22/1 fl. 125 
3. LAV: Århus by tingbog 1686 10/6 fl.185
4. De ældste tingbøger fra Århus er unummererede.
5. Århus Stifts Årbøger 1944 s.22. og1951 s.42
6. Navnet meddelt af Flemming Aagaard Winther
7. Meddelt af Marianne Holck i Norge
8. Meddelt af Kirsten Christensen (Ramsing: Københavns indbyggere efter branden 1728)
9. Meddelt af Kirsten Christensen.
PERSONREGISTER TIL ARTIKLEN
Personregister omfattende efterkommere og indgifte indtil 4. slægtled incl. Alle personer med nummer omgivet af [ ] er efterkommere og kan findes i teksten og på slægtstavlerne under dette nr. Personer med nr. uden [ ] er indgifte og findes i teksten under det angivne nr. som er ægtefællens.
Personer med a.nr er ladegårdsbonden Jens Fischers efterkommere, og personer med b.nr er Søren Andersen og Karen Rasmusdatters efterkommere (Ladegårdsbønder II).
Tilbage til indholdsfortegnelsen
147 
Adslev, Jens Jensen nævnt 1767 præst i Borum
b.15
Alrø, Anne Marie Pedersdatter + 1746 Vads mølle
16
Alsing, Morten Store-Heddinge
[183]
b.52
b.102
b.101
[167] 
70
[b.20]
Andersdatter, Anne + efter 1747
Andersdatter, Anne + efter 1747 Rørt
Andersdatter, Anne + 1760 i Svejstrup
Andersdatter, Anne + 1772 i Siim
Andersdatter, Boel * 1698 Kolt + 1742 Harlevholm
Andersdatter Edel, Tovstrup + 1772 Hammel
Andersdatter, Maren * 1660 Fillerup
22 
[157]
b.37
[166]
b.149
[b.1] 
[165]
48
Andersen Vinding, Anders + 1715 Horsens
Andersen Vinding, Anders Christian + 1786 i Storring
Andersen, Jacob nævnt 1753 Ustrup
Andersen, Jens * i Kolt, nævnt 1743
Andersen, Jørgen nævnt 1747 Alrø
Andersen, Søren + 1652 Ondrup nævnt 1657
Andersen, Søren * i Kolt boede 1743 i Åbo
Andersen Høyer, Tomas + 1747 Sønderholm
[a.17]
[a.16]
[a.19]
Andreasdatter, Anne * Hede mølle Lee sogn, nævnt 1734 Randers
Andreasdatter, Anne Cathrine * Hede mølle Lee sogn nævnt 1734 Randers 
Andreasdatter, Magdalene * 1723 nævnt 1734 Hede mølle Lee sogn
[a.14]
[a.18]
[a.13]
[a.15]
Andreasen, Anders * 1709 Hede mølle Lee sogn, nævnt 1734 Hvide mølle Randers
Andreasen, Frands * 1720 Hede mølle Lee sogn nævnt 1734 Randers
Andreasen, Las * 1707 Hede mølle Lee sogn, 1734 ladefoged ved Skeel.
Andreasen, Peder * 1713 Hede mølle Lee sogn nævnt 1734 sst.
15
17
[46]
78
74
108
59
Bang, Gertrud Marie Nielsdatter + 1749 Nim
Bars, Jørgen + før 1702 
Bars, Sofie Amalie nævnt 1734 København
Becher, Gotfred + 1742 Skanderborg slot
Berg, Morten Sørensen + 1760 Fjaltring
Bergstedt, Ernst Nicolaisen + 1768 Skanderborg ladegård
Bering, Margrete Jensdatter + efter 1728
[179]
31
[181]
b.136
Bertelsdatter, Boel * 1737 Mesing
Bertelsdatter, Gertrud + 1748 Mesing
Bertelsdatter, Malene * 1746 Mesing
Bertelsdatter, Malene * 1746 Mesing
[182]
[180]
b.28
[b.157]
Bertelsen, Christen * 1749 Mesing
Bertelsen, Groers * 1739 Mesing 
Bertelsen, Jacob + 1740 Forlev 
Bertelsen, Peder nævnt 1747 Alrø
a.26
117
a.6
b.16
160
[163]
82
105
a.25
65
Biermann, Johan H. Parykmager nævnt 1758
Boeslund, Cathrine + 1764 Hatting
Bolli, Berent + 1698 Skanderborg ladegård
Bonde, Knud Christensen nævnt 1730 Grumstrup
Bornemann, Severin Frandsen præst Uldum nævnt 1743
Brandt, Christian Frederik + 1797 Mårslet 
Brandt, Hannibal + efter 1747
Brorson, Laurits i Skanderborg nævnt 1747
Bruun, Henrik Friis + 1762 Nakskov
Børkop, Apelone Pedersdatter + 1766

b.137
[78]
[112]
[121]
[10]
[69]
[64]
[4]
[9]
99
[68]
Christensdatter, Anne + 1669 Væt
Christensdatter, Anne Cathrine + 1821 Mesing
Christiansdatter Torup, Anne Elisabeth + 1765 Mårslet
Christensdatter, Anne Margrete + eft. 1729 Skanderborg ladegård
Christensdatter Quist, Frederikke nævnt 1767 Nim
Christensdatter, Ingeborg nævnt Væt 1669
Christensdatter Sommer, Ellen Marie + 1767 Høver
Christensdatter Sommer, Johanne Marie + før 1745
Christensdatter, Karen + eft. 1697 i Haslund
Christensdatter, Maren + efter 1682 Skanderborg ladegård
Christensdatter, Maren + 1773 Mesing 
Christensdatter Sommer, Mette + 1763 Skivholme
73
a.8
[3]
[2]
b.16
[66]
[5]
[7]
[65]
[8]
[111]
[110]
[67]
[6]
Christensen Vinding, Anders + 1752 Storring 
Christensen, Christen nævnt 1749 Hede mølle Lee sogn
Christensen Torup, Jens + 1699 Ø. Velling
Christensen, Keld + 1672 Tebbestrup
Christensen Bonde, Knud nævnt 1730 Grumstrup
Christensen Sommer, Mads + 1755 Bjerre
Christensen, Mourits + 1682 Skdb.ladeg.
Christensen, Niels nævnt 1672 Ø. Velling
Christensen Sommer, Otte + 1768 Sjelle
Christensen, Peder + 1690 Jebjerg
Christensen, Peder + 1749 Blegind
Christensen, Rasmus + 1769 Skanderborg ladegård
Christensen Sommer, Sejer + 1749 Næsborg
Christensen, Søren nævnt 1682 Haslund
[79]
[81]
[82]
[80]
Christiansdatter Torup, Johanne nævnt 1716 Norge
Christiansdatter Torup, Marie nævnt 1716 Frederikshald
Christiansdatter Torup, Sofie Amalie + 1747 Skanderborg
Christiansdatter Torup, Mette Sofie + 1759 Skanderborg
[76]
[77]
[74]
[72]
[73]
[71]
[150]
Christoffersdatter Liime, Anne Elisabeth + 1758 Fjaltring
Christoffersdatter Liime, Birgitte Marie + Fjaltring
Christoffersdatter Liime, Johanne Marie + 1763 Fjaltring
Christoffersdatter Liime, Karen + eft. 1745 ant. i Alling
Christoffersdatter Liime, Kirstine Cathr. + 1749 Storring
Christoffersdatter Liime, Magdalene + eft. 1745 Kalvehave
Christoffersdatter Liime, Øllegård nævnt 1763 Frisenborg
[70]
[75]
Christoffersen Liime, Otte + 1754 Hammel
Christoffersen Liime, Henrik + 1711 København
157
Cramer, Inger Kirstine Hansdatter + 1801
87
[164]
30 
a.25
b.39
b.38
89
b.8
Damsgård, Morten Pedersen + 1738 Ringkloster
Damsgård, Niels Mortensen * Ring kloster nævnt 1744 sst.
Dillo, Mathias nævnt 1716 Grimstad Norge
Dithmer, Henrik + 1789 Nakskov
Dons, Jørgen Rasmussen + 1762 Skanderborg ladegård
Dons, Søren Rasmussen + 1756 Skanderborg ladegård
Eriksen, Mikkel nævnt Rindelevgård 1725
Eskesen, Søren + 1666 Loverstrup mølle
a.3
[a.1]
b.156
160
53
a.25
[135]
163
Fillipsen Jesper + 1688 Skdb.ladeg.
Fischer, Jens + eft. 1636 Torup ladegård
Frandsen, Jens nævnt 1747 Rørt
Frandsen Bornemann, Severin nævnt 1743 Uldum
Friis, Elisabeth + 1752 Haslund
Friis Bruun, Henrik + 1762 Nakskov
Friis Galten, Jens + 1740 Feldballe
Fæster, Ingeborg + 1798 Mårslet 
[58]
[135]
[59]
[60]
20 
[63]
[62]
162
a.9
[93]
[95]
[96]
[101]
[94]
[98]
[100]
[102]
[99]
64
Galten, Hans Pedersen + 1706 København
Galten, Jens Friis + 1740 Feldballe
Galten, Niels Pedersen + 1729 Feldballe 
Galten, Otte Pedersen + 1733 Demstrup Råby s.
Galten, Peder Nielsen + 1728 N. Galten 
Galten, Peder Pedersen + 1731 Demstrup
Galten, Vendel Pedersen + 1736 Sneum
Geis, Malene * Hillerød nævnt 1763
Gesius, Johanne Tomasdatter + Randers eft. 1755 
Groersdatter, Anne + 1756 Mesing 
Groersdatter, Anne nævnt 1731 Århus
Groersdatter, Boel nævnt 1731 Skanderborg
Groersdatter, Johanne nævnt 1731 Mesing
Groersdatter, Malene nævnt 1731 København
Groersdatter, Maren + 1756 Stjær 
Groersdatter, Mette nævnt 1731 Mesing
Groersdatter, Sofie nævnt 1731 Mesing 
Groersen, Bertel + 1776 Mesing
Grønbæk, Søren Ottesen + 1748 Røgen 
Fortsætter med Ha 
Tilbage til indholdsfortegnelsen