En korrektion og tilføjelse til "Røgelhede i Hellevad sogn" af Carl Klitgaard.
Bjarne Nørgaard Pedersen
Tilbage til Bjarnes anelinje
 Ifølge denne artikel i Jyske Samlinger 1942 levede i Røgelhede i 1.halvdel af 1600-tallet en Jens Nielsen. Ligesom for andre storbønder er hans begravelse indført i Hellevad kirkebog  delvis på latin og indrammet, med følgende indhold: 1657 14 juli salig Jens Nielsen i Røgelhe- de begravet, født 1584, alder 73, 8 børn, gift 49 år. Af disse børn kendte Klitgård Anders Jensen, som var hjemme i Røgelhede 1640, og Niels Jensen, der 1641 fæstede Kalsgård i Åsted sogn. Endvidere levede samtidig i Røgelhede en Jens Pedersen, søn af Peder Jensen Mørk og Gertrud Sørensdatter Kjærulf, og som var gift med Anne Andersdatter. De havde 5 børn, som er nævnt i skiftet efter broderen Christen, der døde barnløs, nemlig Anne Jensdat- ter i Kvisselholt, Niels Jensen Mørk i Skoven i Åsted, Maren Jensdatter i Kalum, Christen Jensen i Klokkerholm og Peder Jensen i Røgelhede.
 Som det ses, er der i artiklen en uoverensstemmelse med hensyn til, hvem Niels Jensen i Åsted var søn af, idet han, da han fæstede Kalstedgård i Åsted sogn 1641, blev omtalt som Jens Nielsens søn i Røgelhede, men i skiftet 1720 efter den barnløse Christen Jensen i Klok- kerholm, som angives at være søn af Jens Pedersen i Røgelhede, og hvor hans søskende arver ham, nævnes Niels Jensen som Christen Jensens helbror og dermed også søn af Jens Pedersen. 
 Hverken i Åstrup lens regnskaber eller i Jerslev herreds tingbøger nævnes nogen Jens Pedersen i Røgelhed i 1.halvdel af 1600-tallet, selvom han ifølge ovennævnte artikel skulle være begravet i Hellevad 25/2 1661, men i kirkebogen fejlskrevet som Jens Christensen Mørk. Denne begravelse vedrører dog formodentlig den Jens Christensen, som 1643 tjente i Røgelhede 1)
 Jens Pedersen, der efter navnet at dømme var ældste søn af Peder Jensen Mørk og Gertrud Sørensdatter Kjærulf i Røgelhede, ville vel ikke, som det ofte var tilfældet med andre ældste sønner, vente til hans far oplod gården for ham og derfor søgte sin lykke på andre steder. Imidlertid opholdt en Jens Pedersen sig 1611-1614 i Ormholt, måske som foged, for denne blev 1614 stævnet til Børglum herreds ting, og da stævnede stævningsmændene ham i Røgel- hede, hvor de havde talt med Peder Jensen. Årsagen var, at han 12/11 1611 havde ladet en af Otte Skeels tjenere fordele for KM skat 2). Da mødte han og svarede, at han ikke var bosat i Børglum herred, og derfor ikke kunne dømmes der.
 Der er ikke fundet noget tegn på, at der senere end 1611 boede nogen Jens Pedersen i Røgel- hede, derimod boede der fra 1606 som inderste ovennævnte Jens Nielsen, der til kort før sin død 1657 besad den halve gård. Han er gennem hele perioden nævnt i Åstrup lens regnskaber og adskillige gange i de bevarede tingbøger for Jerslev herred fra den tid. Han var utvivlsomt søn af Niels Jensen, som var en af Jens Pedersens sønner i Røgelhede 3), hvis morfar var herredsfoged Clemend Hansen sst, og det var uden al tvivl Jens Nielsen, der var gift med Karen Andersdatter og havde de 5 børn, der i ovennævnte artikel er angivet at være Jens Pedersen og hendes børn, nemlig Anne, Niels, Maren, Christen og Peder samt endvidere omtalte Anders Jensen, der i så fald er opkaldt efter sin morfar.
 Jens Nielsen i Røgelhede nævnes i Jerslev herreds tingbog sammen med to af sine sønner Peder Jensen og Anders Jensen 4), og i Vennebjerg herreds tingbog sammen med Niels Jensen, barnfødt i Røgelhede, da denne fæstede Kalsgårdsted i Åsted sogn 5), som hans tilkommende svigerfar Tomas Christensen oplod for ham og sin datter Kirsten Tomasdatter, og de gjorde kontrakt derom. Da havde Tomas Christensen på sin side sin søn Anders Tomasen i Håbendal og Peder Pallesen i Skoven, og Niels Jensen på sin side havde Jens Nielsen i Røgelhede og Oluf Christensen i Kvisselholt. Da det var nær slægt, som bistod ved sådanne lejligheder, må Jens Nielsen være Niels Jensens far, og Oluf Christensen var Jens Nielsens svigersøn, gift med hans datter Anne Jensdatter. 
  Da Christen Jensen i Klokkerholm og hans hustru var barnløse, og der blev skiftet efter dem 5/8 1720 var det deres søskende og søskendebørn der arvede dem 6). Hans arvinger var:
 
Niels Jensen i Skoven i Åsted sogn hans børn. 
Anne Jensdatter i Kvisselholt hendes arvinger. 
Maren Jensdatter af Kalum i Serreslev sogn hendes arvinger 
Peder Jensen i Røgelhede hans børn.

 Om Anne Jensdatter har man kun vidst, at hun var gift i Kvisselholt uden tvivl med Oluf Christensen. Af deres børn er Christen Olufsen i Kvisselholt kendt 7), og ved hjælp af et såkaldt kongebrev kan det bevises, at deres datter Dorte Olufsdatter var gift med foged på Eget,  Peder Rasmussen i Sludstrup i Skærum sogn. Det var hans 2.ægteskab, og han havde fra 1.ægteskab to sønner Jens og Niels, og i hans 2.ægteskab fødtes fire sønner Rasmus, Niels, Gregers og Niels. At der var en slægtsmæssig forbindelse til Røgelhede ses af, at til den i 2.ægteskab ældste søns dåb 11/5 1662 var Peder Jensens hustru i Røgelhede fadder. Til den næste søns dåb 29/1 1665 var en af fadderne ovennævnte Anders Tomasen i Håbendal, som var svoger til Dorte Olufsdatters morbror Niels Jensen i Overskoven og måske mødt på hans vegne.
 17/6 1703 blev i Åsted kirke deres søn Niels Pedersen viet til Birgitte Nielsdatter af Håben- dal, og da de var beslægtede i 3.led måtte de have dispensation til indgåelse af ægteskab i de forbudte led 8). På nedenstående tavle ses, hvordan Birgitte Nielsdatter 9) og Niels Pedersen var beslægtede. 

Slægtstavle som viser, hvorfor Birgitte Nielsdatter og Niels Pedersen skulle have bevilling til ægteskab
Noter og hensvisninger
1. Jerslev herreds tingbog 18/5 1643
2. LAV. Børglum herreds tingbog 
    15/2 1614.
3. LAV. Jerslev herreds tingbog 
    23/3 1648.
4. LAV Jerslev herreds tingbog 
    25/6 og 16/7 1640. 
5. LAV. Vennebjerg herreds tingbog 
    7/8 1641.
6. LAV Ålborg bispearkiv gejstlige
    skiftebreve pakke 9 nummer 5.
7. RA. Åstrup lens regnskaber.
8. LAV. Ålborg bispearkiv 
    ægteskabsdispensationer 1/9 1702.
9. Birgittes 3 led, meddelt af Else
    Jørgensen Arden.
Tilbage til inholdsfortegnelsen