SLÆGTEN MØRK I KALUM
et supplement af Bjarne Nørgaard Pedersen
I hans artikel i Vendsysselske årbøger 1946 om slægten Mørk fra Saltum med nogle optegnelser om slægten Mørk fra Kalum nævner Carl Klitgaard, at der i Hjelmsted i Serridslev sogn sidst i 1600-tallet boede en datter af Niels Jensen Mørk og Maren Jensdatter i Kalum, der ejede Kalum Nørgård, hvis navn var Karen Nielsdatter, som var gift med Jens Pedersen, og de døde i Hjelmsted 1702 næsten samtidigt, nemlig 9/5 og 3/5. Af deres børn kendte Klitgaard Maren Jensdatter døbt Serridslev 24/4 1701 men antog, at de også var forældre til Peder Jensen Mørk, som fortsatte slægten i Serridslev.
 Ved ovennævnte barnedåb var en af fadderne Niels Pedersen i Mejling i Åsted sogn, og af kirkebogsindførsler fremgår, at Niels Pedersen og Jens Pedersen var brødre og sønner af Peder Rasmussen i Sludstrup i Skærum sogn, begravet 30/4 1711. Jens Pedersen var søn af hans 1.ægteskab med ukendt hustru og Niels Pedersen søn af  hans 2.ægteskab med Dorthe Olufsdatter, begravet 22/2 1698. Jens Pedersen var forpagter på Eget i Skærum sogn, og der fik han og Karen Nielsdatter to børn døbt nemlig Maren 17/11 1682 og Anne 11/11 1683, men 1685 forsvandt de derfra og flyttede til Hjelmsted, hvor de som ovenfor nævnt sees at have fået et barn døbt 1701, hvor kirkebogen begynder.
 Der er ikke bevaret noget skifte efter forældrene, men i Viborg landstinges skøde og pante- protokol fandtes indført følgende lovbydelse: Viborg Landstings Skøde og Pantebog 103 fo1. 303b og 304a: 
“8. September 1703 No 5 Jens Sten i Wraa udi Dommersted paa Børglum og Jers1ef Herrids ting Peder Jensen Bieferschoff Itemb Skriver ibm Søren Steen i Wraa, og Niels Andersen i Ko1dbroe, giør witter1igt at aar Christi 1703 Torsdagen dn 1. februarij paa forne Herretzting war skichet Er1ig og we1agte mænd Therche1d Christensen Mads Nielsen og Jens Laursen alle i Hjelmsted, som møder for Retten og i dag det 4de ting lige som de 3 tingdage Næst forhen mødt hafende og opbød deris mynd1ingers Nafnl. Niels Jensen, Johanne Jensdatter og Maren Jensdatter den yngre deris arve Lodder som dennem efter deris Sal. Forældre Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mørch som boede og døde i Hjelmsted arwe1igen er tilfalden, og bemlt: mænd er som wærger for, og det udi Rede penge som er paa en broder Lod 157 Rd1 3 M 10 Sk paa en Søsterlod 83 Rdl. om nogen gotfolch bmt: Capita1er paa Rente mod Nøjagtig Forsickring wi1 antage, er de strax udi Rede penge at bekomme, og hertil nu en huer af forn Formynder sin Capital med sig her for Retten til stede, men ingen fremstillede sig som dennem i saa maade vilde antage, huor for bernt 3de Mænd i dag det 4de ting for retten war tingswinde be skrewen udi Eftter Ln. dommeren winde paaschr Som war forn Søren Steen, Jens  Andersen, Christen Pedersen i under Aare, Jens Laursen i Aarup, Christen Christensen i øster brønders1ef, Palle Andersen i aare, Mogens Lauritsen paa Baden, og Niels tøgersen i wraa at saa for Retten passerede widere woris forseglinger Actum ut supra Jens Sten (LS) Peder Jensen (LS)”. 
 Dette lovbud oplyser altså navnene på endnu tre af deres børn , nemlig Niels, Johanne og Maren den yngre. Eftersom arven var lovbudt i landstinget kunne man antage, at skødet til Peder Jensen Mørk, da han i 1716 overtog selvejergården Kalum Nørgård, som hans mors forældre havde ejet, var tinglæst der, hvilket det også var. Det findes  i skøde og pantebog nr. 36 fol. 43b, 44a og 44b og lyder: “Skøde til Peder Jensen Mørk i Hjelmsted fra hans medar- vinger. Anders Nielsen i Østbjerg med samptlige arvinger deres skøde til Peder Jensen i Hjelmsted. No 38 Kendes vi underskrevne samtlige og hermed for alle vitterlig gør, nemlig jeg Anders Nielsen i Østbjerg på min salig hustrus Maren Nielsdatter Mørks vegne Niels Jensen Mørk af Ålborg på sin egen så vel som sine to umyndige søstres vegne navnlig Dorete Jens- datter og Maren Jensdatter, og så Hans Jensen i Hjelmsted på sin hustrus Maren Jensdatters vegne Just Jensen i Vodskov på sin hustrue Ane Jensdatters vegne Christen Tomasen i Try i Torslev sogn på sin hustru Johanne Jensdatters vegne, og vil tilsammen undertegned med dette tilstår at sælger skøder og afhænder til vor bror Peder Jensen i Hjelmsted i Serridslev sogn fra os samptlige og vores arvinger alle for een, og een for alle, til ham og hans arvinger den tilfaldne areepart som vi på skiftet efter sal ---- mor navnlig Maren Jensdatter salig Niels Mørks i Kalum arveligt er tilfalden som består i jordegods beliggende i Åstrup Børglum og Sejlstrup amter i Jerslev herred i Serridslev sogn i Kalum by kaldet Nørgård beboes af Chri- sten Anderssen er h.k: ny Matr. 4 Tdr 3 f l alb. skylder årlig 6 tdr byg 6 tdr havre arbejdspen- ge 6 sld. endnu et boel beboes af Mads Jensen Hk: l Tdr 3 Skp 2 f l alb skylder årligt 2 tdr byg arbejdspenge 3 d. endnu et gadehus beboes af Christen Ottessen hk: 3 f og l alb skylder årlig 2 Sld., endnu et gadehus på Bakken beboes af Jens Heilesen hk: l fk l alb. giver årligt 3 sld. så vidt som os samtlige tilfaldet er, beståendes de 2de parter af forne jordegods, og den tredie part tilhører mons. Anders Nielssen Kierulff forpagter på Hesselt i Torslev sogn. til vitterlig- hed dette med vores signeter og egne hænder bekræftet, og venligt ombedet vores kære svoger Anders Nielsen Kierulf forpagter på Heiselt, så og Welaflagte Laurids Tomasen i Brødland i Hammer sogn dette med os til Witterlighed at underskrive og forsegle datum Hjelmsted by 1716 l0de maj Niels Jenssen Mørch af Aalborg (LS) Anders ANS Nielsen i Østbjerg Hans Jenssen Østberg, Christen Tomasen Try Just Jensen (LS) Laurids Tomasen Brødland.”.

Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mørk i Hjelmsted havde altså følgende børn:

Maren Jensdatter født 1682 Eget, gift 23/11 1702 i Serridslev med Hans Jensen født o1658, død i Hjelmsted begr. 16/12 1742 i Serridslev. Maren død i Hjelmsted begr 21/3 1736 i Serridslev.

Anne Jensdatter født 1683 Eget, gift med Just Jensen, født ca. 1660, død i Vodskov begr. 7/6 1721 i Hammer, Anne død i Vodskov begr. 31/5 1748 i Hammer.

Peder Jensen Mørk antagelig født o1685 Hjelmsted, gift 17/9 1717  i Serridslev med Dorthe Christensdatter, født ca. 1700 Serridslev, død 1775 begr 10/4 1775 i Serridslev. Peder død i Kalum Nørgård begr 30/03 1741 i Serridslev.

Niels Jensen Mørk antagelig født o1686 Hjelmsted, gift (1) 18/6 1722, i Teglgården Skørping med Maren Sørensdatter Wolf, født ca. 1697, død i Teglgården begr. 4/8 1727 i Skørping, gift (2) 14/12 1728 i Teglgården sst med Vibeke Andersdatter Himmerig. Niels død i Teglgården begr 10/8 1741 i Skørping. 
 Mens Niels Jensen Mørk endnu var i Ålborg, pantsatte Anders Nielsen Kjærulf i Hesselt ham 17/6 1720 hans hustrus part i Kalum Nørgård, hvilket sees af Viborg landstings skøde og panteprotokol no. 39 fol 151

Dorte Jensdatter antagelig født o1695 i Hjelmsted, gift 7/11 1717 i Serridslev med Laurs Simonsen, født o1674 Gammelholm, (søn af Simon Jensen og NN) d. i Tykskov begr. 5/5 1748 i Tårs.

Johanne Jensdatter antagelig født o1690 i Hjelmsted, gift med Christen Tomasen i Try i Torslev sogn.

Maren Jensdatter f. 1701 Hjelmsted.

  Tilbage til inholdsfortegnelsen