TIL MIDTSTRØMS FRA HIDS HERREDS LAND
af Bjarne Nørgaard-Pedersen
Tilbage til Bjarnes anelinie
Denne artikel indeholder tilføjelser og korrektioner med tilhørende noter til Erik Brocks artikel "Resendal gennem 500 år" i årbogen "Fra Viborg Amt 1960". Artiklen er udført som en BK5 efterslægtstavle, som kun indeholder de personer i de 4 ældste generationer, der er født i Resendal, samt deres ægtefæller. Børn, som er mærket med <, går videre i næste generation som voksne med samme nummer. Eventuelle noter har samme nummer som den person, de vedrører.
FØRSTE SLÆGTLED

1. NIELS MIKKELSEN HASE selvejer i Resendal død før 1528 gift med Kirsten Madsdatter nævnt 1498, (datter af Mads Nielsen og NN Madsdatter i Kalbygård).

2.
3.
4.
< 5.
6.
o

o
o
< 7.
8.
Gissel Nielsdatter gift med Rasmus Tomasen i Klintrup, nævnt 1546.
Birgit Nielsdatter gift med Niels Lund i Ennesse, nævnt 1546.
Rasmus Nielsen død før 1547.
Anne Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter nævnt 1565 Sorring gift med Laurs Sejersen i Sorring død 1555 (søn af Sejer Knudsen og Margrete Sejers i Farre). Dette ægteskab, har dog vist sig ikke at være rigtigt, idet Ole Beck Knudsens afskrifter fra Kongens Retterting, og andre undersøgelser har påvist at Laus Sejersens kone hed Kirsten Pedersdatter, og at hun var datter af Peder Brod i Århus. 
Laurs Nielsen Hase
Mads Nielsen nævnt 1528
Niels Mikkelsens forældre/forfædre ejede jord i Resen (Gødvad) sogn ned mod Gudenå med tilhørende ålegård ved Resenbro. Halvparten af denne ålegård skødede Niels Mikkelsen og hans medarvinger til kong Hans mod at få frihedsbrev på al Resendal bøndergods. På den tid var han kongelig majestæts og kronens bonde i Resendal, altså fæstebonde. Han og hans medarvinger blev derved ejere af Resendal, og eftersom han vedblev at besidde gården til hans død, må han have været den største lodsejer og derfor berettiget dertil, og skulle så yde skæppeskyld til hans medarvinger, eftersom deres arveparter berettigede dem til. Frihedsbrevet er ikke dateret, men er formodentlig udgivet 1489, idet han da på egne og medarvingers vegne indvordede så meget jordegods, som de påkom over al Resen mark. Brevet er kendt fra en sag for Viborg landsting 1664, hvor da fremlagde de indstævnede mænd af Resendal deres frihedsbrev, hvormed “Kong Hans til Danmark Norge Sverrig etc har undt og tilladt, at Niels Mikkelsen, vor og kronens bonde i Resendal, må bruge og beholde med hans medarvinger og siden deres arvinger efter dem til evig tid det bøndergods al Resendal med al sin rette tilliggelse mod at give årligt en fjerding smør og holde 12 heste til gæsteri, et skovsvin når olden er, og for sådan frihed har Niels Mikkelsen og hans medarvinger skødet os og kronen halvdelen af den ålegård, som ligger på hans og deres grund til midtstrøms fra Hids herreds land og til evig tid, dateret Århus (blank)."
o
ANDET SLÆGTLED

5. ANNE NIELSDATTER nævnt 1552 gift (1) med Laurs Jepsen i Resendal, herredsfoged i Hids herred, død før1546, og gift (2) før 1546 med Jens Hasse sst, nævnt 1557.
o
........Børn med Laurs Jepsen:

9.
< 10.
11.
12.
13.
14.
Jep Laursen
Rasmus Laursen
Kirsten Laursdatter gift med Rasmus Eriksen i Århus, nævnt 1557 og 1585.
Maren Laursdatter gift med Peder Laursen i Farre, nævnt 1557 og 1585.
Anne Laursdatter nævnt 1585 Hammel.
Christen Laursen skolemester død 11/7 1584 Odense, uden livsarvinger.
Anne Nielsdatter var 1.gang gift med Laurs Jepsen, og efter hans død blev hun gift med Jens Hasse, hvilket fremgår af en retstrætte 1557 om Skægge skov, som Jens Sejersen i Farre havde købt af sin frænde Mads Nielsen, “og da blev samme skøder tilbagedømt og Mads Nielsens søskende, som var Anne Nielsdatter i Resendal og hendes søskende tildømt, hvilken Anne Nielsdatter, som var fornævnte Jep Laursens og hans søskendes moder, og fornævnte Jens Hasses hustru udi Resendal.”
 Laurs Jepsen døde før 1546, idet Jens Hasse i Resendal, Niels Lund i Ennesse og Rasmus Tomasen i Klintrup dette år på deres hustruer Anne, Gissel og Birgitte Nielsdatter deres vegne havde stævnet Laurids Sejersen i Sorring på hans brorbørn Jens Sejersens børns vegne angående en gård i Farre Bratzengård, som Las Pallesen havde skødet deres hustruers far, men senere havde Jens Sejersen fået skøde på samme gård af Las Pallesens søn Jens Lassen. 
 Hendes børn med Laurs Jepsen er kendt fra et tingsvidne i Viborg landsarkivs privatarkiv, som i uddrag lyder: “Tomas Poulsen i Bording, som da sad i dommersted på Hids herreds ting, Peder Christensen i Sejling, Jeppe Nielsen i Serup og Stig Skriver gør vitterligt, at anno domino MDLXXXW (1585) tirsdagen, som var den 16 februar, var skikket på fornævnte ting ærlige og velfornuftige mand Jep Laursen i Resendal lovlig bad og fik et fuldt stokkenævn af efterskrevne 24 trofaste dannemænd, som alle vidnede på deres gode tro sjæl og rette sanden, at det dem fuldt vitterligt i Guds sandhed, at salig mester Christen Lauridsen, født i Resendal, som var skolemester i Odense i Fyn, som der døde i næst forgangen år ved sankt Knuds dags tide, han havde ikke mere eller rettere livsarvinger efter sig den tid, Gud kaldte ham af denne forgængelige verden, end Jep Lauridsen i Resendal og Rasmus Lauridsen sst, Maren Lauridsdatter i Farre, Kirsten Lauridsdatter i Års og Anne Lauridsdatter i Hammel, som er hans ærlige søskende både på fædrene og mødrene.”
7. LAURS NIELSEN HASE selvejer i Resendal nævnt 1557. hustru ukendt
o
..........Barn:
15.
o
o.
Niels Laursen Hase præst i Sjelle, gift med Maren Nielsdatter, født i Vester Bording. begge nævnt 1603. Han er ikke nævnt som en af ovennævnte skolemester Christen Laursens søskende, så han må være søn her.
Laurids Nielsen Hase stod for Resendal fra faderens død til efter 1557, så han må som faderen ligeledes have været den største lodsejer. Det var nu ikke hele Resendalgodset, han besad, idet nogle medarvinger tidligere havde fået deres arvelod i mark eng og skov afdelt for at drive den selv. Det var denne lod, der tilhørte disse medarvinger, som de, men ikke Laurs Hase, i 1557 havde forbrudt til KM, hvilket ifølge Brock skulle være sket på grund af Klemendsfejden. Det er der intet der tyder på, idet alle selvejere i de oprørske herreder allerede 1535 blev fradømt deres selvejerrettighed men ikke brugsretten, hvorfor de fortsatte som fæstere, hvorimod ejerne af den omtalte arvelod i 1557 forbrød brugen af deres bondegods og måtte opgive det. Grunden dertil er ikke kendt, men en hyppig årsag til, at fæstebønder forbrød deres fæste og selvejeres bondegods hjemfaldt til KM, var store resterende skatter og afgifter.Denne lod blev samme år fæstet til Laurs Hase og hans medarvinger, hvilket fremgår af tingsvidner af Hids herreds ting 16/10 1683 og 28/4 1685, hvori Laurids Andersen og hans søn Anders Lauridsen i Resendal havde svaret, at deres formænd havde haft den forbrudte lod i fæste, lige siden den blev forbrudt, og da fremlagde de et pergamentsbrev, hvori samfrænder kundgjorde, “at de MDLVII (1557) var forsamlet i Resendal med Søren Olufsen slotsfoged på Silkeborg på lensmandens vegne, eftersom de var tiltaget af lensmand på Silkeborg Frands Bille på KM vegne og af Las Hase på sine egne og medarvingers vegne for at sætte den skæppeskyld, KM kunne tilfalde af den forbrudte lod, som de medarvinger, som samme lod tilhørte, havde forbrudt til KM og riget.” Af ovennævnte sag synes at fremgå, at måske også andre medarvinger havde fået afdelt deres arvelodder for selv at drive dem, idet”endnu for fogden var fremvist et samfrænders 12 mænds brev samt Peder Madsen, ridefoged på Silkeborg, på sin husbond Jens Kåses vegne formeldende, Resendal ikke at være uden een gård, dateret Resendal MDLXV “(1565). Dette skyldtes formodentlig, at ifølge Frederik 2. reces 1558 § 40 skulle “een arving og ikke flere besidde et bondegods, men de skulle annamme fyldest af den, som gården besidder, hvis den kan ydermere tåle over kongelig tynge efter lensmandens og samfrænders tykke”. Dette påbud var altså for Resendals vedkommende efterkommet, hvilket blev bevidnet 1565. At skæppeskyld også tidligere skulle sættes af samfrænder efter gammel skik, fremgår af en kongelig rettertingsdom 1537.
o
TREDJE SLÆGTLED
o
9. JEP LAURSEN i Resendal herredsfoged i Hids herred, nævnt 1584 gift med Kirsten Jeppes, 
død før 1636.
o
.........Børn:
< 16.
< 17.
18.
19.
o
20.
Laurs Jepsen
Maren Jepsdatter
Søren Jepsen herredsskriver, død før 1636.
Anders Jepsen gift med Karen Tøgersdatter, (datter af Tøger Jensen og Bodil Christensdatter i Duelundsgård Sjørslev sogn) begge nævnt  Kellerup 1641. 
Anne Jepsdatter død før 1636 Kejlstrup.
10. RASMUS LAURSEN fæster i Resendal nævnt 1591. hustru ukendt.
o
.........Børn:
< 21.
< 22.
Anders Rasmussen.
Anne Rasmusdatter
o
FJERDE SLÆGTLED
o
16. LAURS JEPSEN i Resendal, herredsfoged i Hids herred død før 1629, gift med. Anne Andersdatter, død efter 1629.
o
........Børn:
23.
o
24.
o
25.
o
o
o
o
o
26.
o
27.
28.
Anne Laursdatter gift 25. september1614 med Laurs Pedersen Fog i Farre, søn af Peder Nielsen Fog og Maren Nielsdatter, død før 1660  Farre. 
Anders Laursen i Resendal selvejer herredsskriver død 1669, gift med. Margrete Andersdatter, datter af Anders Pedersen Vendelbo og Karen Pedersdatter, død 1682. 
Jacob Lauridsen Resendal født 1589 Resendal død 25. december 1637 Maribo, gift med Maren Nielsdatter nævnt 1637 Maribo. I Maribo stiftskirke fandtes tidligere en ligsten over ham med følgende indskrift: Jacob Lauritsen Resendal fordum skriver og ridefoged over Maribo kloster siden rådmand i Maribo, død 25/12 1637 48 år gl. Hans enke Maren Nielsdatter og hendes anden mand Peder Villiamsen Skotte har bekostet stenen. 
Jacob Lauridsen født i Resendal, tog borgerskab i Århus 28/1 1636, gift med Anne Pedersdatter, begge døde før 1654 Århus.
Christen Lauridsen født i Resendal, tog borgerskab Århus 1630.
Rasmus Lauridsen fæster i Gødvad, nævnt 1662. hustru ukendt.
17. MAREN JEPSDATTER nævnt 1636 gift 1. med Anders Tomasen præst, død før 1636 Holme,
gift 2. med Niels Christensen præst, nævnt 1636 Holme.
I Holme kirkes kor findes en lille stentavle over hendes to mænd, der siges at skulle have været begravet ved alteret i den gamle kirke.
21. ANDERS RASMUSSEN selvejer i Resendal, gift med Kirsten Nielsdatter.
o
.......Børn i første ægteskab:
29.
o
30.
o
31.
32.
o
33.
Laurs Andersen nævnt 1686 Resendal selvejer gift med Kirsten Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Maren Andersdatter i Borup, nævnt Resendal 1664.
Niels Andersen selvejer i Skellerup gift med Maren Christensdatter, begge døde før 1660.
Niels Andersen ejer af Nebelgård gift med Maren Nielsdatter
Anne Andersdatter nævnt Skellerup 1678 gift med Peder Andersen nævnt 1678 Skellerup.
Karen Andersdatter gift med Jacob Poulsen i Gødvad, nævnt 1671.
22. ANNE RASMUSDATTER gift med Niels Andersen i Resendal nævnt 1638.
o
.........Børn:
34.
35.
o
36.
o
Jens Nielsen død 1641 Gødvad gift med Mette Pedersdatter død før 1662. 
Else Nielsdatter død før 1664 Gravballe gift med Jens Nielsen Rudstrup i Gravballe død før 1662. 
Laurs Nielsen nævnt 1661 Resendal gift med Anne Sørensdatter nævnt 1682 Resendal.
..Noter og henvisninger:
o
1.
5.
o
o
6.
7.
o
11.
o
12.
o
13.
14.
19.
23.
25.
o
26.
o
o
28.
30.
35.
36.
.Forkortelser: LAK. Landsarkivet i København LAV. Landsarkivet i Viborg. RA. Rigsarkivet
LAV. Hids herreds tingbog 27/6 1682 fl 145a. Viborg landstings dombog 9/11 1664 fl 397.
RA. Kongens Retterting. Rigens Dombog 1554-58 fl  128-32 1557, afskrift ved Ole Bech  Knudsen. Danske Magazin 4 rk 1 bd side 159 Tegnelser over alle lande. LAV. Privatarkiv PR sl. 1230, oplyst af Bodil Bøhme. Kancelliets brevbøger 1552 1-4/5.
RA. Herredagsdombog 14/9 1555  fl 356a. 
LAV. Hids herreds tingbøger 16/10 1683 fl 69a og 28/4 1685 fl 183a. Troels Dahlerup. det kongelige rettertings domme og rigens forfølgninger I (15) 1/4 1537
RA. Rigens dombog 1554-58 fl 124-28 8/1 1557 afskrift ved Ole Beck Knudsen samt LAV. Privatarkiv PR sl 1230.
RA. Rigens dombog 1554-58 fl 132-35 8/1 1557, afskrift ved Ole Beck Knudsen samt LAV. Privatarkiv PR sl 1230.
LAV. Privatarkiv PR sl 1230.
LAV. Privatarkiv PR sl 1230 samt Bibl. danica. 
LAV. Viborg landstings dombog B 8/12 1641 fl 510.
Rasmus Pedersen Thestrups stambog ved Helge Søgaard.
LAK. Holms sedler. Laaland og Falster topographisk beskrevne af J. H. Larsen ved A. Kall Rasmussen II.1 bind side 40. LAV. Århus bys borgerskabsprotokol.
LAV. Århus bys borgerskabsprotokol, Århus bys tingbog 17/5 og 14/6 1638. Århus bys rådstueretsprotokol D2-6 1662 -1666. bagest i protokollen findes fortegnelse over skifter, deri nævnt skifte efter dem begge 10/4 1654.
LAV. Hids herreds tingbog 26/6 1660 fl 110b og 16/9 1662 fl 104a
LAV. Hids herreds tingbog 11/3 1662 fl 27b.
LAV. Hids herreds tingbog 1/7 1662 fl 78a og 17/5 1764 fl 105b.
LAV. Hids herreds tingbog 2/4 1661 fl 51b
o
.....Trykt i SLÆGTEN nr. 34 juli 2005
Til registret