© Kirstin Nørgaard-Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes.
SLÆGTSIDENS INDHOLD
hjemmesiden i ny udgave april 2007 opdateret 3. januar 2020.
 OM BOGEN SEJERSLÆGTEN 
NYT PÅ HJEMMESIDEN 
Nu dirkte adgang til kronologiske uddrag af alle sager fra 
VIBORG LANDSTINGS DOMBØGER
udført af Bjarne Nørgaard-Pedersen 

 
VORE ANER OPSTILLET I FIRE LINIER
BEGYNDENDE MED VORE FORÆLDRE
-
slægts- og tilnavne i anelinierne
-
1.
Anders Peter Petersen
Bach, Bagge, Basse, Blichfeld, Borre, Grøn, Hase, Holck, Højris, Kjær, Klyne, Meldgård, Prytz, Remme, Stage, Vosgraff, Worm.
Steder: Midt- og Østjylland og Holsten samt byerne Ribe og Århus
FIRE SØSKENES ANEBOG udgivet december 2018 af Kirstin Nørgaard-Pedersen
Anebogen handler om finre søskene Peter, Anders Peter, Ambrosius og Kamma Pedersen alle født og opvokset i Voel,
og deres forældre Jens Peter Pedersen født i Alling, og Ane Petrine Jensen født Sorring og deres forslægt i op til 16 led, som i to tilfælde er ført tilbage til l midten af 1400-tallet. Bogen bygger på Bjarne Nørgaard-Pedersens mange optegnel- ser, hans mors beretning og nogle få nedskrevne erindringer om bedste- og olde forældre. Nogle anerne kan føres tilbage Mesing til midten af 1400-tallet, og derved  sammenfald med flere aner i Syv søskenes anebog.
Bogen er illustreret med fotografier, tegninger, ældre kort med mere og udgivet i PDF-format på DVD
 
2.
Astrid Nørgaard Pedersen
Bhi, Brandstrup, Brynild, Dahl, Hansted, Holm, Hoven, Hygum, Kjærulf, , Mørk, Pyt, Sand, Slage, Thura, Toftum, Trane, Tykskov, Vejby
Steder: Østjylland, Vendsyssel og byerne Thisted, Viborg og Ålborg
ELLEVE SØSKENES ANEBOGudgivet februar 2019 af Kirstin Nørgaard-Pedersen
Anebogen handler om elleve søskene, alle født i Nørgård i Alstrup sogn og deres forældre og bedsteforældre, som Astrid Nørgaard, gift med en af de fire søskene, Anders Peter Peder- sen, i et timelangt interview har berettet om. Desuden bygger de  efterfølgende slægtled på Bjarne Nørgaard- Pedersens mange undersøgelser og optegnelser. De fleste af anerne boede og døde næsten alle i Vendsyssel. Dog stammede nogle få fra andre steder i Jylland. Langt de fleste var bønder og husmænd, men der var også herredsfogder, degne, præster og en biskop imellem dem.
Bogen er illustreret med fotografier, tegninger, ældre kort med mere og udgivet i PDF-format på DVDVD
 
3.
. .
.
Ejgil Sørensen
Bonum, Borum, Fly, Fregerslev, Hasselris, Hosekræmmer, Hår, Kohl, Langberg, Leth, Loft, Lyngberg, Richter, Tychsen, Vad, Zeye, Østrup.
Steder: Østjylland, Møn og Kolding, Ribe København, Tønder. Siegen i Tyskland, Gödelöv, Webberød Skåne.
SYV SØSKENDES ANEBOG udgivet marts 2012 af Kirstin Nørgaard-Pedersen.
Anebogen handler om de syv søskende Viggo, Louis, Ingerid, Aage Strunk, Vagn, Ejgil og Tyge Sørensens forældre William Emil Sørensen og hustru Kirsten Sørensen født Andersens og deres forfædre i op til 15 led, som i to tilfælde er ført tilbage til lidt før midten af 1400-tallet. 
Der indledes med en kort omtale af de syv søskende og deres familier. Ligeledes er deres oldforældre og tipoldeforældres børn omtalt  i det omfang de er kendt. De tre første slægtled er illustreret med mange bevarede familiefotografier og gengivelser af flere fotografier af portrætmalerier. 
Bogen er udgivet i PDF-format på tre CDer, slægtled 1-6, 7-9 og 10-15.
 
4.
Tonny Sørensen
Badike, Borre, Bæhr, Errebo, Grymer, Hellede, Hjort, Kromand, Lund, Lærke, Lock, Løjet, Norre/Nordmand, Pilt, Rogø, Skov, Thielsen.
Steder: Askø, Fejø, Femø, Fyn, Lolland og, Vejrø og København.
TRE SØSTRES ANEBOG udgivet februar 2011 af Kirstin Nørgaard Pedersen.
Anebogen handler om tre søstres far Anton Christian Svendsen og deres mor Anna Elisabeth Svendsen, født Nielsen og deres forfædre i 10 led op til slutningen af 1600-tallet.
Der indledes med søstrenes barndom og ungdom og med en kort beretning om deres familie, som bygger på erindringer, samt  et interview med den mellemste søster.
Anebogen er illustreret med familiefotografier, tegninger  og billeder fra  de steder, hvor de og deres forfædre levede. 
Bogen er udgivet i PDF-format på to CDer, Den første handler ude- lukkende  om de tre søstre og den anden om deres forfædre. 
 
To anelinier kan føres til bage til 1458, det år Anders Peter Pedersen og Ejgil Sørensens fælles forfar Ove Mikkelsen købte sin gård i Mesing.
Desuden har Ejgil Sørensen forfædre i 14-1500-tallet i Tønder, mens Astrid Nørgaard Pedersen nedstammer fra Kjærulf i Vendsyssel, men også fra Tøger Jensen (Løvenbalk), lige så langt tilbage i tid.
De ovenstående anebøger kan erhverves af interesserede efterkommere.
Kontakt mig om nærmere oplysninger ved at klikke på webmaster.
webmasteroKirstin Nørgaard-Pedersen
.TIL FORSIDEN
ANDET INDHOLD
o
NY UDGAVE AF CD
JYSKE TINGBØGER OG DOMBØGER
er udkommet 2. april 2010
Kronologiske uddrag af alle sager fra nedenstående ting og dombøger 
HERREDS- og BIRKETING
Brusk herred 1661-1688
Børglum herred 1676-1687
Framlev herred 1661-1679
Framlev, Gern og Sabro herreder 1695-1715
Galten herred 1662-1681
Gern herred 1662-1681
Hads herred 1657-1668
Hads-Ning herred 1699-1706
Hids herred 1657-1687
Hjelmslev herred, Skanderup 
og Ry birker 1688-1719
Hovlbjerg herred 1677-1684
Hvetbo herred 1630-1687
Jerslev herred 1631-1688
Ry birk 1661-1689
Sabro herred 1661
Skanderup birk 1662-1688
Vester Lisbjerg birk 1665-1671
Vor herred 1656-1688
BYTING
Kolding byfoged 1645-1701
Randers byfoged 1573-1698
Randers rådstueret 1598-1599
Århus byfoged 1636-1702
DOMBØGER
Viborg Landsting 1569, 1581 og 1591
Viborg Landsting A-rækken 1608-1661
Viborg Landsting B-rækken 1616-1664
Viborg Landsting C-rækken 1616-1656
Viborg Landsting 1665-1666
LENSREGNSKABER
stedsmål og sagefald
Dronningborg len 1610-1661
Silkeborg len 1596-1661
Skanderborg-Åkær len 1581-1660
Skanderborg amt 1661-1667
Århusgårds len 1599-1660
o
CD-ens ØVRIGE INDHOLD
Dronningborg rytterdistrikt: Selvejernes adkomster 1553-1691.
Fjerde jyske rytterregiments ekstraskatteregnskab 1678-88, samt nogle præstemandtal 1682-86.
Frisenborg amts skatteregnskab 1678, præstemandtal, dog kun i det omfang fæsternes koner og hjemme- værende børn er nævnt.
Register til Lyngbygårds fæstebreve 1670-1768.
Skanderborg rytterdistrikt: Ekstrakt af selvejernes adkomster 1767.
Århus byarkiv: Uddrag af skiftesager 1593-1666.

Denne CD indeholder nu 17.000 A4 sider ting- og dombogsreferater
og 1.000 sider lensregnskabernes stedsmål og sagefald.
Pris eksklusiv porto: med CDæske 60 kr. uden æske 30 kr.
kan bestilles ovenfor ved klik på webmaster, 
oplys venligst om CDen ønskes med eller uden æske.

 
  FLERE OPLYSNINGER OM INDHOLDET--
-
o
TVILUM BIRKS TINGBOG 1683-1686
blev færdig efter udgivelsen af CDen, 
men kan blive tilsendt som vedhæftet file, eller læses her på hjemmesiden.
o
NYT PÅ HJEMMESIDEN
Forarmelsestingsvidner efter Torstenssonkrigen fra Ålborghus lensregnskaber, ekstraskat teregnskab 1646. ----          Uddrag fra Hvetbo- og Kær herred skrevet i nutidigt dansk
REGISTER TIL HJEMMESIDENS ØVRIGE INDHOLD
TILBUD OM MATERIALE TIL BRUG FOR SLÆGTS- OG LOKALHISTORIE
Den salig kones Gangklæder om skifternes registrering af beklædning
med forklaring på tøjets og stoffernes navne
BØGER
SEJERSLÆGTEN
en østjysk storbondeslægt
af Kirstin Nørgaard-Pedersen

Til de ældste slægtleds dramatiske indbyrdes forhold med ufred, drab og forfølgelser behandlet ved kongens retterting, har jeg benyttet omfattende afskrifter, som velvilligt er blevet stillet til rådighed af Ole Bech Knudsen. Desuden er der flere andre kilder til bogens ældste oplysninger, adkomster på Sejerslægtens gods fundet i afskrifter foretaget i forbindelse med det Skanderborgske ryttergods salg i 1767, og adskillige relevante sager fra Viborg landstings dombøger og andre bevarede gamle dokumenter både trykte og utrykte.
  Den omfattende efterslægt er fundet i herredstingbøger, skifter og i kirkebøgerne. Nogle af efter- kommerne i denne slægt er ligeledes herredsfoged Peder Pedersens efterkommere, nemlig  nr. 8, Oluf Pedersen der var gift med Karen Sejersdatter, som er blevet overført fra herredsfogedslægten uden andre ændringer end nogle tilføjelser der er kommet til siden 2004.
Bogen er udgivet af forlaget SLÆGTEN september 2016. Pris 450 kr.

Se en udgave af bogens alfabetiske personregister her-
RETTELSER TIL SEJERSLÆGTEN med tilføjelse 
Herredsfogedslægten Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere
indtil omkring midten af 1700-tallet af Kirstin Nørgaard-Pedersen.
Bogen er i overvejende grad blevet til udfra tingbøger, fæste- og skifteprotokoller samt 
andre utrykte kilder. Alle fundne skifter er taget med, de fleste dog i kortfattede uddrag. 
Bogen er udstyret med 36 sider grafiske slægtstavler i bind I og personregister i bind II, 
hvori der også er en forklaring til skifternes indhold af tøj, møbler og redskaber og ordbog.
Bogen er udgivet af forlaget SLÆGTEN 2004. Pris 450 kr.
Herredsfogedslægten - nogle tilføjelser og rettelser
Siden bogen udkom, har jeg modtaget flere rettelser, hvoraf nogle har foranlediget udarbejdelse af adskillige tilføjelser der i et vist omfang er taget med her på siden  Tilføjelserne er udført og opstillet som på bogens tekstsider og er dækkende for samme den periode som i bogen.
Tilføjelser til bogen: 
Rettelser til bogen: 
Personregistret er tilgængeligt her på hjemmsiden: 
MESING BY 1558-1767 Lokal- gård og slægtshistorie--
af Kirstin Nørgaard-Pedersen, udgivet på eget forlag 1995-
Læs mere om bogens indholdet her:-
Bogen kan bestilles via E-mail ved at klikke her:  webmaster
TÅSTRUP BY I HARLEV SOGN - GÅRD OG SLÆGTSHISTORIE
af Kirstin Nørgaard-Pedersen, udgivet på eget forlag 1995 på CD i PDF-format  - --
Den koster 70 kr. ekskl. porto og kan bestilles via E-mail med klik på: webmaster
ARTIKLER SOM ER TILGÆNGELIGE HER PÅ HJEMMESIDEN
for det meste udarbejdet efter utrykte kilder især fra 1600-tallet
Kirstin Nørgaard-Pedersen:
10 aner til Apelone Nielsdatter
død 1742 i Borum, gift 1. med Peder Pedersen i Borum død 1696 i Borum gift 2. med Peder Rasmussen Fregerslev død 1731 i Borum. Supplement til Herredsfogesslægten, Slægten nr. 31 januar 2005med titlen Østjyske aner.
Bjarne Nørgaard-Pedersen: 
De uægte Rosenkrantzer- en legende og en diskussion
Trykt i Slægten nr. 29, med efterfølgende disussion i nr. 31, janaur 2005
Bjarne Nørgaard-Pedersen: Efterlod Niels Grøn livsarvinger? Trykt i Slægten nr. 35 2007.
Bjarne Nørgaard-Pedersen: 
En korrektion til Røgelhede i Hellevad sogn, af Carl Klitgaard. 
Trykt i Slægten nr. 32 juli 2005.
Kirstin Nørgaard-Pedersen:
Peder Jensen og Margrete Sørensdatter i Skanderborg ladegård og deres efterkommere i fire led. Med hendes forældre som første led. Fadren Søren Andersen død i Ondrup før og moderen Karen Rasmusdatter efter 1657. Artiklen er et omarbejdet uddrag af sidste del af min artikel De Torup- og de Skanderborg ladegårdsbønder
 trykt Personalhistorisk Tidsskrift 2002,1.
Bjarne Nørgaard-Pedersen: Slægten Mørk i Kalum.
Trykt i Slægten nr. 32 juli 2005.
Bjarne Nørgaard-Pedersen: 
Til midtstrøms fra Hirds herreds land
Denne artikel indeholder tilføjelser og korrektioner med tilhørende noter til Erik Brocks artikel "Resendal gennem 500 år" i årbogen "Fra Viborg Amt 1960". 
Artiklen er udført som en BK5 efterslægtstavle.
Trykt i Slægten nr. 34 juli 2006.
Bjarne Nørgaard-Pedersen: Tøger Jensen Løvenbalk.       Trykt i Slægten nr. 34 juli 2006.
Bjarne Nørgaard-Pedersen:
Var Karen Jensdatter i Øster Brønderslev præstegård født i Burholt?
Trykt i Slægten nr.32 juli 2005
Bjarne Nørgaard-Pedersen: 
Øvleslægten og andre selvejerslægter i Ning herred 1642
Trykt i Slægten nr. 28 juli 2003 her på siden i en udvidet udgave
HENVISNING TIL KIRSTINS ARTIKLER
som ikke er med på hjemmesiden 
Artikler med lokal-  og slægtshistorisk indhold trykt i østjyske årbøger
Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1
De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt.
Find personregister og rettelser til artiklen her på hjemmesiden
Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2
Nyt om Christen Ottesen Blichfeld og hans efterkommere.
Anne Sørensdatter gift med Hans Deuster og deres datter Inger Hansdatter som blev gift med Johan Lylofsen, for blot at nævne nogle af dem.
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1
En Saxeslægt i Danmark og Norge
  TIL FORSIDEN