-
 Bogen er med fyldige noter og henvisninger,
tre store Slægtstavler og 26 slægtsskemaer fordelt på de enkelte gårde. Den kan lånes
 på biblioteket eller købes hos mig for frem-
 stillingsprisen, nu uden forsendelse kr. 120.
o
  tilbage til indholdsfortegnelsen
-
MESING BY 1458 - 1767
udgivet 1995 eget forlag 
Bogen foreligger nu i 2.oplag, med tilføjelser og rettelser. Bogen er en lokal- og slægtshistorisk gennemgang af byens gårde og deres beboere fra 1458, da den ældst kendte Ove Mikkelsen købte sin gård der i byen. 
   For alle gårde er der opstillet slægtsskemaer, så de indbyrdes slægtskabsforhold fra gård til gård belyses. Her kan blandt andre nævnes følgende efterkommere: Søren Mikkelsen gift med Dorthe Andersdatter, Christen Andersen gift med Maren Pedersdatter, Anne Pedersdatter gift med Oluf (Ole) Pedersen, og blandt deres efterkommere kendes hele Adslevslægten såvel som Irupslægten.
  Endvidere findes lille Peder Rasmussen og begge hans hustruer Maren Nielsdatter og Anne Pedersdatter. Anne Groersdatter gift med Rasmus Jensen. Poul Pedersen gift med Karen Madsdatter, Peder Mikkelsen gift med Karen Pedersdatter alle i Mesing. Desuden omtales Jens Nielsen i Søballe, som er stamfar til Perritshaveslægten. 
TILFØJELSER OG RETTELSER
Slægtstavle III, side 86:
Ole Pedersens far, Peder Jensen i Skanderborg ladegård er ikke den Peder Jensen, som fæstede gården i 1662. Den sidstnævnte døde 1669, og gården blev overtaget af Ole Pedersens far, som havde samme navn, før havde været fæster i Rindelevgård, og tidligere havde boet i Torrild. Ole Pedersens mor hed Margrete Sørensdatter. Hun var født i Ondrup i Hads herred.*)
Ole Sørensens hustru Kirsten Jensdatter var Maren Jensdatter Vads moster ikke hendes søster.  Johanne Olesdatter døde ikke 1743 men 1766, og Rasmus Lauridsen og hun havde endnu en søn: Laurids Rasmussen født 1732. Han fæstede i 1760 en gård i Galten, hvor han blev gift med Edel Pedersdatter.
Noter: “1) Anne Rasmusdatter gift 2. med Peder Christensen, søn af Christen Andersen og Maren Pedersdatter (se slægtsskema 14, og tilføjelse til s. 85) De fik en datter Maren. *) Se min artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 2002.1)
Slægtsskema 3, side 41: Gertrud Sørensdatter døde før 1684 ikke 1674.
Slægtsskema 4, side 43: 
Den Niels Bertelsen som her er nævnt i Firgårde (jordebog 1573) er der intet bevis for.
tilføjelse til note "1) Jens Bertelsen i Skovsrod i Tulstrup sogn 
rettelse til note "2) Niels Bertelsen skal rettes til Niels Poulsen. Poul Bertelsen i Mesing havde endnu en datter Anne Poulsdatter + før 24/1 1660, idet der denne dato er blevet holdt skifte efter hende (indskrevet i Skanderup birks tingbog 14/2 1662). Hun var gift med Gregers Thomsen i Veng og havde med ham tre børn: Bertel, Tomas og Johanne.
Slægtsskema 5, side 45:
Bertel Poulsen havde en søn Laurids Bertelsen født omkr. 1673, han fæstede i 25/9 1696 en gård i Alken og blev gift med enken Maren Andersdatter. Han døde 1710, skifte efter ham 25/10 1710: En datter Maren Lauridsdatter.
Slægtsskema 15, side 94: Anne Jostdatter døde ikke 1764 men 1664.
Slægtsskema 18, side 99:
Christen Mikkelsen (c 1615-1708) og hustru Else Jensdatter og deres søn Mikkel Christensen er nævnt i fjerde jyske regiments regnskab til kop- kvæg- og pengeskatten 1678. Note "1) dato for skiftet skal være 11/12 1752
Slægtsskema 13, side 73 Et nyt skema 13 og baggrunden for oplysningerne fylder dog så meget at en særlig tilføjelse er nødvendig her nedenfor. Denne tilføjelse ikke trykt i bogens andet oplag, men vil blive vedlagt ved køb af bogen.
Se tilføjelsen:--
Slægtsskema 19, side 102: 
Niels Pedersen * 1696 betalte husbondhold 15/12 1724 for Anders Nielsens halve selvejergård i Stilling, som enken Inger Pedersdatter ikke længere kunne forestå. (I skiftet efter hendes mor Maren Nielsdatter hed hendes mand Anders Nielsen, mens han i skiftet efter Lille Peder Rasmussen kaldtes Anders Pedersen (se i skemaets note "2).
Niels Pedersens første kone hed Maren Jensdatter, og hans anden Kirsten Poulsdatter, de var næstsøskendebørn, og deres fælles forfar var Poul Pedersen (se skema nr. 6). De var desuden tættere beslægtet, idet hun var hans fætters datter, og det er dette forhold, som nævnes i kongebrevet, dvs. ægteskabsdispensationen: "Farbrors søns eller søskendebarns datter".
Slægtsskema 22, side 107:
Dorte Jensdatter og Niels Nielsen, som blev fradømt gården i 1761 havde endnu to børn Hagen * 12/10 1760 og Frederica Anna Charlotte *11/12 1765, den sidste blev dog begravet 7/12 1766 sammen med sin far, som da var 46 år gl.
Side 74:
Med hensyn til den der omtalte Anders Sørensen, er det efter bogens færdiggørelse konstateret, at der er tale om to forskellige personer, idet Anders Sørensen fra Lundgård (i Skovby i Framlev herred) og Anders Sørensen fra Kolt ikke er identiske. Den første var søn af Søren Pedersen og Helle Andersdatter fra Rodegård i Skørring. Hun var søster til Søren Mikkelsens hustru Dorte Andersdatter.
Side 81: Christen Nielsen i Mesing og Rasmus Nielsen i Århus, godsiger på Randers byting for Inger Lauritsdatter, som er fængslet for sin datter Maren Nielsdatters ulovlige barnefødsel. Kilde: Randers byfogeds tingbog 1654 19/7.
Side 85: Peder Christensen, som i 1749 fæstede Peder Olesens fradøde halve gård i Mesing og blev gift med enken Anne Rasmusdatter var i flg. bevilling til ægteskab udstedt 1/8 1749 beslægtet med den afdøde "da han og enkens forrige mand skal have været søskendebørn", hvilket de dog ikke var, men beslægtede i 2. og 3. led, idet han var søn af Christen Andersen (se slægtsskema 14).
Slægtsskema 25, side 115:
Angående, Jens Christensen gift med Anne Jensdatter skal henvisningen til slægtsskema 19 rettes til slægtsskema 18).
Side 100: Gård nr. 6.b 1682/84 Laurids Envoldsen og hans hustru Maren Nielsdatter er nævnt i fjerde jyske regiments regnskab til kop- kvæg og pengeregnskat 1678. Han var født i Svejstrup søn af Envold Nielsen og Dorte Lauridsdatter. Laurids Envoldsen havde fire børn: Niels Lauridsen i Skovby, Jens Lauridsen ladefoged på Ristrup, Dorte Lauridsdatter gift med Anders True i Sjelle og Karen Lauridsdatter gift med Rasmus Christensen i Mollerup. 
Kilde: Hjelmslev herred Skanderup og Ry birkers tingbog 1712 3/10 fol. 362.b
NY SLÆGTTAVLE 13
o
Slægtsskema 13, side 73 
Til slægtsskema 13 har en større udvidelse været nødvendig takket være nye opdagelser ved gennemgang af Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birkers tingbog ses det, at Søren Mikkelsen udover sine to søskende Maren Mikkelsdatter og Rasmus Mikkelsen havde endnu to søskende nemlig Johanne Mikkelsdatter i Stilling og endnu en søster, som formodentlig hed Birgitte Mikkelsdatter. Hun døde før 1674 og havde muligvis boet i Vrold, idet hendes børn Mikkel Andersen og Oluf Andersen i Vrold samt Maren Andersdatter hos sin moster i Stilling fik lovbud i hendes sted, da Jens Nielsen i Søballe solgte sin mor salig Maren Mikkelsdatters  arveparter i Søren Mikkelsens gård i Mesing i 1674.1)
  Hverken Johanne Mikkelsdatter eller Birgitte Mikkelsdatter blev nævnt ved navn i skødet, men den ene er fundet, da der 8. maj 1713 blev fremlagt et skøde på et hus i Stilling udstedt 20. juni 1680 af Johanne Mikkelsdatter salig Jørgen Jensens i Stilling med hendes bror Søren Mikkelsen i Mesing hans minde.2)
  Johanne Mikkelsdatters mand Jørgen Jensen døde før 1662, og da de ingen børn havde, fik hun skøde på arveparter i gården: “Et skøde udstedt Hjelmslev herreds ting Ao 1662 d. 21. juli til Johanne Mikkels- datter i Stilling og Peder Jensen i Nørgård efter fuldmagt skødet fra salig Jørgen Jensens arvinger deres tilfaldne arv og eje udi den bondegård i Stilling, Johanne Mikkelsdatter iboer, og til hende etc. af arvingerne efter skødes formelding først lovbuden.3)
  I samme tingbog 26. marts 1715 nævnes Oluf Andersen og Maren 
Andersdatter i lovbud angående arveparter i den barnløse og da afdø- de Johanne Mikkelsdatters gård i Stilling.4)
  Maren Andersdatters ældste datter hed Birgitte og den næste datter Johanne, og de er således opkaldt efter hendes moder og moster.5)
  Ole Andersen i Vrold, som fik lovbud i sin afdøde mors sted, blev siden fæster i Alken, hvor han er nævnt i landeværnsrullen 1700. Han døde i 1720. Hans efterladte hustru hed Anne Sørensdatter, da der ikke er fundet noget skifte efter ham, kendes hans børn fra skiftet efter hans svigersøn Søren Sørensen, som i 1705 havde fæstet Oluf Ander- sens gård i Alken, mod at ægte hans datter Maren Olufsdatter 6) og desuden fra trolovelser og bryllupper i Dover Kirkebog. 
  Skiftet efter Søren Sørensen fandt sted i 1734. Der i er enkens to brødre Søren Olesen, felberedersvend i Århus, og Peder Olesen i Blegind nævnt, fordi de havde penge til gode i boet. Enkens lovværge var ligeledes fra Blegind, nemlig Peder Christensen, som var gift med Johanne Olufsdatter.7)
  Peder Christensen var født i Skanderborg ladegård omtrent 1691. Hans far var ladegårdsbonden Christen Rasmussen, 8) født i Torup ladegård og død i Skanderborg ladegård 1724. Hans mor Johanne Pedersdatter, født i Torrild omkring 1659, var datter af ladegårds- bonden Peder Jensen og hustru Margrete Sørensdatter.9)
De uændrede oplysninger på det nye slægtsskema 13 kan findes i bogen på de slægtsskemaer der henvises til, mens de efterkommere, som vises nederst på skemaet, er hentet fra skifter i ryttergodset og kirkebøgerne i Dover og Blegind-Hørning sogne.
NOTER OG HENVISNINGER
1. Skanderborgske distrikts justitsprotokol 1756 18/1, 1 bilag i retssag 
om en selvejergård i Mesing. Skødet fra 1674 lyder i fuld afskrift:
Ole Pedersen i Hørning foged til Hjelmslev herreds ting Niels Sørensen i Skanderborg i skriveren Laurits Christoffersens sted, Christen Pedersen i Blegind tinghører gøre vitterligt, at år 1674 den 22 juni for tingsdom var skikket velagte dannemand Peder Rasmussen i Mesing, æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8te mænd, som er Bertel Poulsen i Mesing, Rasmus Sørensen ibid Laurits Envoldsen ibid, Jens Nielsen ibid, Christen Søren- sen ibid, Anders Jensen ibid, Rasmus Jensen ibid, og Søren Jensen i Blegind, hvilke alle vidnede på tro og rette sande at de sandeligen så og hørte, for retten stod Peder Rasmussen i Mesing og Rasmus Nielsen ibid, som vidnede med ed og oprakte fingre efter recessen, at de dag og må- neds varsel gav Søren Mikkelsen i Mesing til hus og bopæl, og talte med ham selv. Nok samme dag varsel gav MIKKEL ANDERSEN i Vrold og OLUF ANDERSEN ibid, og talte med dem selv. Nok samme dag varsel gav Rasmus Pedersen ibid, og talte med hans moder. Endnu samme dag varsel gav MAREN ANDERSDATTER i Stilling, og talte med hendes moster, som hun tjener, alle fornævnte personer for lovbuds vidne, [som] fornævnte Peder Rasmussen agter her i dag at tage beskrevet, og de umyndige med deres lavværge. 
   For retten stod Peder Rasmussen i Mesing, bekendte og tilstod at have standen her ved tinget for Retten udi to tingdage næst til forn og er udi dag det tredje ting og lovlig lovbudt på Jens Nielsens vegne udi Søballe den part af den selvejerbondegård udi Mesing, Søren Mikkelsen beboer, som han, Jens Nielsen har arvet efter sin salig moder Maren Mikkelsdatter, som boede og døde udi Søballe, fædrene gav til fædrene frænder, og mødrene gav til mødrene frænder, hvo som helst vil købe og bedst betale, nok har fornævnte Peder Rasmussen på sin broder Jens Rasmussens 
vegne i Mesing også standen herved tinget udi tre tingdage næst til forn, og i dag det tredje ting og lovbuden den part af den fornævnte bondegård i Mesing bemeldte Søren Mikkelsen påboer, som han har arvet efter hans salig fader Rasmus Mikkelsen, fædrene gav til fædrene frænder, og mød- rene gav til mødrene frænder, hvo som helst vil købe og bedst betale, så da ingen andre fremkommen [er] at vilde købe, end Søren Mikkelsen i Mesing, han fremkom her i dag for retten og bød sølv og penge derfor, og stod fornævnte Peder Rasmussen med fornævnte Søren Mikkelsen til vedermåls ting, der dette beskrevet udgik, at otte mænd således for os vidnet haver bekræfter vi [her] under forseglede, datum et anno Urt Supre 
-
2. Hjelmslev herreds, Skanderup- og Ry birkers tingbog 1713 8/5 fol. 68
3. RK. 2215.216-19 Diverse dokumenter vedr. Ryttergodset 1680-1774.
    sidste indlæg i en pakke mærket IX. ( Indhold: Kortfattet referat af 
    selvejerskøder fremvist for ryttersessionen 1691)
4. Hjelmslev herreds, Skanderup- og Ry birkers tingbog 1715 26/5 fol.171
5. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1696 6/5 fol. 133
6. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1705 26/8 fol. 102
7. Blegind-Hørning kirkebog.
8. De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt.
    Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1 side 92 og
    (rettelser til artiklen Personalhistorisk Tidsskrift 2005:1)
 9. De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt. 
    Personalhistorisk Tidsskrift 2002,1 side 171, samt uddrag her på 
    hjemmesiden angående Margrethe Sørensdatters forældre Søren 
    Andersen død i Ondrup før og Karen Rasmusdatter død sst efter 1657.