MESINGBOGENS SLÆGTSSKEMA 13 
UDVIDELSE OG ÆNDRING
BAGGRUND FOR OPLYSNINGERNE PÅ UDVIDEDELSEN AF SLÆGTSSKEMA 13
I anden udgave af bogen Mesing By 1458-1767 er følgende taget med på rettelsesbladet sidst i bogen:
Slægtsskema 13, side 73. Ved gennemgang af Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birkers tingbog ses det, at Søren Mikkelsen udover de to søskende Maren Mikkelsdatter og Rasmus Mikkelsen havde endnu to søskende nemlig Johanne Mikkelsdatter i Stilling og endnu en søster, som formodentlig hed Birgitte Mikkelsdatter. Hun døde før 1674 og havde muligvis boet i Vrold, idet hendes børn Mikkel Andersen og Oluf Andersen i Vrold samt Maren Andersdatter hos sin moster i Stilling fik lovbud i hendes sted, da Jens Nielsen i Søballe solgte sin mor salig Maren Mikkelsdatters  arveparter i Søren Mikkelsens gård i Mesing i 1674.1
Hverken Johanne Mikkelsdatter eller Birgitte Mikkelsdatter blev nævnt ved navn i skødet, men den ene er fundet, da der 8. maj 1713 fremlagdes et skøde på et hus i Stilling udstedt 20. juni 1680 af Johanne Mikkelsdatter salig Jørgen Jensens i Stilling med hendes bror Søren Mikkelsen i Mesing hans minde.2 Johanne Mikkelsdatters mand Jørgen Jensen døde før 1662, og da de ingen børn havde, fik hun skøde på arveparter i gården “Et skøde udstedt Hjelmslev herreds ting Ao 1662 d. 21. juli til Johanne Mikkelsdatter i Stilling og Peder Jensen i Nørgård efter fuldmagt skødet fra salig Jørgen Jensens arvinger deres tilfaldne arv og eje udi den bondegård i Stilling, Johanne Mikkelsdatter iboer, og til hende etc. af arvingerne efter skødes formelding først lovbuden.3
I samme tingbog 26. marts 1715 nævnes Oluf Andersen og Maren Andersdatter i lovbud angående arveparter i den barnløse og da afdøde Johanne Mikkelsdatters gård i Stilling.4 Maren Andersdatters ældste datter hed Birgitte og den næste Johanne, og de er således opkaldt efter hendes moder og moster.5
Ole Andersen i Vrold, som fik lovbud i sin afdøde mors sted, blev siden fæster i Alken, hvor han er nævnt i landeværnsrullen 1700. Han døde i 1720. Hans efterladte hustru hed Anne Sørensdatter, da der ikke er fundet noget skifte efter ham, kendes hans børn fra skiftet efter hans svigersøn Søren Sørensen, som i 1705 havde fæstet Oluf Andersens gård i Alken, mod at ægte hans datter Maren Olufsdatter 6 og desuden fra trolovelser og brylluper i Dover Kirkebog. Skiftet efter Søren Sørensen fandt sted i 1734. Der i er enkens to brødre Søren Olesen, felberedersvend i Århus, og Peder Olesen i Blegind nævnt, fordi de havde penge til gode i boet. Enkens lovværge var ligeledes fra Blegind, nemlig Peder Christensen, som var gift med Johanne Olufsdatter.7 Peder Christensen var født i Skanderborg ladegård omtrent 1691. Hans far var ladegårdsbonden Christen Rasmussen,8 født i Torup ladegård og død i Skanderborg ladegård 1724. Hans mor Johanne Pedersdatter, født i Torrild omkring 1659, var datter af ladegårdsbonden Peder Jensen og hustru Margrete Sørensdatter.9
De uændrede oplysninger på øverste del af det nye slægtsskema 13 kan findes i bogen på de slægtsskemaer der henvises til, mens de efterkommere, som vises nederst på skemaet, er hentet fra skifter i ryttergodset og kirkebøgerne i Dover og Blegind-Hørning sogne.
Noter og henvisninger
 1. Skanderborgske distrikts justitsprotokol 1756 18/11 bilag i retssag om en selvejergård i Mesing. Skødet fra 1674 
      lyder i fuld afskrift
Ole Pedersen i Hørning foged til Hjelmslev herreds ting Niels Sørensen i Skanderborg i skriveren Laurits Christoffersens sted, Christen Pedersen i Blegind tinghører gøre vitterligt, at år 1674 den 22 jui for tingsdom var skikket velagte dannemand Peder Rasmussen i Mesing, æskede og fik et fuldt tingsvidne af 8te mænd, som er Bertel Poulsen i Mesing, Rasmus Sørensen ibid Laurits Envoldsen ibid, Jens Nielsen ibid Christen Sørensen ibid, Anders Jensen ibid, Rasmus Jensen ibid, og Søren Jensen i Blegind, hvilke alle vidnede på tro og rette sande at de Sandeligen så og hørte, for retten stod Peder Rasmussen i Mesing og Rasmus Nielsen ibid, som vidnede med ed og oprakte fingre efter recessen, at de i dag måned varsel gav Søren Mikkelsen i Mesing til hans hus og bopæl, og talte med ham selv. 
Nok samme dag varsel gav MIKKEL ANDERSEN i Vrold og OLUF ANDERSEN ibid, og talte med dem selv, Nok samme dag varsel gav Rasmus Pedersen ibid, og talte med hans moder. Endnu samme dag varsel gav MAREN ANDERSDATTER i Stilling, og talte med hendes moster, som hun tjener, alle fornævnte personer for lovbuds vidne, fornævnte Peder Rasmussen agter her i dag at tage beskrevet og de umyndige med deres lovværge. 
For retten stod Peder Rasmussen i Mesing, bekendte og tilstod at have standen her ved tinget for Retten udi to tingdage næst til forn og er udi dag det tredje ting og lovlig lovbudt på Jens Nielsens vegne udi Søballe den part af den selvejerbondegård udi Mesing, Søren Mikkelsen beboer, som han Jens Nielsen har arvet efter hans salig moder Maren Mikkelsdatter, som boede og døde udi Søballe, fædrene gav til fædrene frænder, og mødrene gav til mødrene frænder, hvo som helst vil købe og bedst betale, nok har fornævnte Peder Rasmussen på sin broder Jens Rasmussens vegne i Mesing også standen herved tinget udi tre tingdage næst til forn, og i dag det tredje ting  og lovbuden den part af den fornævnte bondegård i Mesing bemeldte Søren Mikkelsen påboer, som han har arvct efter hans salig fader Rasmus Mikkelsen  fædrene gav til fædrene frænder, og  mødrene gav til mødrene frænder, hvo som helst vil købe og bedst betale, så da ingen andre fremkommen [er]at vilde købe, end Søren Mikkelsen i Mesing, han fremkom her i dag for retten og bød sølv og penge derfor, og stod fornævnte Peder Rasmussen med fornævnte Søren Mikkelsen til vedermåls ting, der dette beskrevet udgik at otte mænd således for os vidnet haver bekræfter vi under forseglede, datum et anno ut Supra 
2. Hjelmslev herreds, Skanderup- og Ry birkers tingbog 1713 8/5 fl. 68
3. Rtk. 2215.216-19 Diverse dokumenter vedr. Ryttergodset 1680-1774.
    sidste indlæg i en pakke mærket IX. ( Indhold: Kortfattet referat af selvejerskøder fremvist for ryttersessionen 1691)
4. Hjelmslev herreds, Skanderup- og Ry birkers tingbog 1715 26/5 fl. 171
5. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1696 6/5 fl. 133
6. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1705 26/8 fl. 102
7. Blegind-Hørning kirkebog.
8. De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt. Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1 side 92 
    (rettelser til artiklen Personalhistorisk Tidsskrift 2005:1)
 9. De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt. Personalhistorisk Tidsskrift 2002,1 side 171, samt 
      uddrag her på hjemmesiden angående Margrethe Sørensdatters forældre Søren Andersen død i Ondrup før og
      Karen Rasmusdatter død sst efter 1657. 

Der er på både slægtsskema 13 i bogen Mesing By 1458-1767 og det nu ændrede slægtsskema 13 nævnt, at nogle af personerne også er aner i Perritshaveslægten, 
Her henvises til A. Hoffmann Bang: “Efterslægt af Rytter- og Selvejerbonden Jens Nielsen” 1921 (ny udvidet udgave 1980). Samt Perritshave Slægten’s Årbog 2001 (ISSN 1398-2338)

Tilbage til indholdsfortegnelsen
 
Læs om bogen Mesing By 1458-1767 her
 
o