DEN BARNLØSE METTE HANSDATTERS SLÆGT
EN TILFØJELSE TIL BOGEN HERREDSFOGEDSLÆGTEN
af Kirstin Nørgaard-Pedersen
Den 12 november 1660 blev salig Christen Turesens enke Mette Hansdatter begravet i Ålborg, og den 19. november blev hendes efterladte bo vurderet til skiftet, som blev holdt den 2. og 7. januar 1661. Da Mette Hansdatter ingen livsarvinger havde, var arvingerne hendes søskende og deres børn. Derved afsløres det, at Mette Hansdatters to søstre og fem brødre var Hans Sørensen Nyborgs børn. To af brødrene var dog af Hans Sørensens Nyborgs andet ægteskab, mens de øvrige børn var født i hans første ægteskab med Maren Nielsdatter, borgmester i Århus Niels Pedersens datter, som var herredsfoged Peder Pedersens barnebarn. Da bogen Herredsfogedslægten blev skrevet, var kun et af Maren Nielsdatters børn kendt, hvorfor de øvrige og deres efterkommere er tilføjet her, så vidt det har været muligt at opspore dem.1)

Efterkommernumrene er med bogstavtilføjelse tilpasset bogens numre. For en fuldstændig oversigts skyld er alle Maren Nielsdatters børns efterkommere taget med i dette tillæg, men nærmere oplysning om personer i kursiv, der ikke har bogstavstilføjelse til numrene, må søges i bogen.

- Tilbage til registret
-- Genvej til noterne--
 
o
ANDET SLÆGTLED
efter Peder Pedersen i Borum
- 
3. NIELS PEDERSEN født i Borum, død i Århus begravet i Vor Frue kirke. Gift 1. med Anne Jacobsdatter. 
    Gift 2. med Kirsten Lauritsdatter. Gift 3. med Karen Jørgensdatter.2) 
Børn i første ægteskab:
    14 Peder Nielsen 
    15 Christen Nielsen
    16 Karen Nielsdatter
 < 17 Maren Nielsdatter
 Børn i andet ægteskab:
    18 Laurits Nielsen Bording
    19 Karen Nielsdatter
TREDJE SLÆGTLED
efter Peder Pedersen i Borum
17. MAREN NIELSDATTER født i Århus 1577, død i Nyborg 9. maj 1614, begravet i kirkens kor. 
Gift med Hans Sørensen Vejle født i Vejle 1571, død i Nyborg 1622, begravet i kirkens kor.3)
(Hans Sørensen Vejle var 2. gang gift med Anne Johansdatter Monrad. Deres søn Christoffer Hansen Nyborg født 1616, præst i Skørpinge på Sjælland, er nævnt som arving efter Mette Hansdatter).
Børn:
  < 73.   Søren Hansen Nyborg født omtrent 1600. 
  < 73,a Anne Hansdatter
  < 73,b Jacob Hansen Brunov
  < 73,c Mette Hansdatter
  < 73,d Kirsten Hansdatter 
  < 73,e Jens Hansen
Hans eller Johannes Sørensen Vejle var søn af Søren Clemendsen og Mette Christoffersdatter Skåning i Vejle, som var næstsøskendebarn til doktor Oluf Worms moder. Han var magister,  1603 blev han sognepræst i Nyborg og derefter provst i Vinding herred. Han var gift med “Maren, borgmester Niels Pedersens datter i Århus.”
   Foruden den allerede kendte søn Søren Hansen Nyborg er der således nu fundet endnu fem børn, som er født i Hans Sørensens Vejles første ægteskab med Maren Nielsdatter. Datteren Anne er formodentlig opkaldt efter sin mormor Anne Jacobsdatter, og sønnen Jacob Hansen, som brugte tilnavnet Brunov, kan være opkaldt efter sin mormors far og da muligvis med dennes tilnavn, som kan have været Brun. 
FJERDE SLÆGTLED
efter Peder Pedersen i Borum
73. SØREN HANSEN NYBORG født i Nyborg omtrent 1600, død 2. august 1650 begravet i Lynge. Gift med Elisabeth Hieronimusdatter Knopf.  (Se videre i Herredsfogedslægten side 70).
 Børn:
  < 218 Hans Sørensen Lynge født i 1647.
  < 219 Maren Sørensdatter født 6. januar 1649
  < 220 Barbara Sørensdatter født i 9. januar 1650.
     221 Søren Sørensen Lynge født 11. januar 1651.
73,a. ANNE HANSDATTER født i Nyborg, død før 1660. Gift med Frands, hvis efternavn ikke er kendt.
Barn:
  < 221,a Anne Frandsdatter
Anne Frandsdatter var gennem sin afdøde mor arving efter Mette Hansdatter og eftersom hun allerede da var enke, har hun været Anne Hansdatters eneste barn.4)
o
73,b. JACOB HANSEN BRUNOV født i Nyborg,5) død 1676 i Ålborg. Trolovet 9. august og gift 1. 15. november 1635 i Budolfi med Maren Christoffersdatter, død før 9. august 1639. Gift 2. efter trolovelse i Ribe 28. juni og vielse i Budolfi 15. september 1639 med Ingeborg Baggesdatter, død i Ålborg før 7. november 1677. 
  Barn i første ægteskab:
  < 221,b Johanne Jacobsdatter døbt 4. september 1636
  < 221,c Maren Jacobsdatter døbt 15. oktober 1637
  Børn i andet ægteskab:
  < 221,d Maren Jacobsdatter Brunov døbt 20. september 1640
  < 221,e Bagge Jacobsen Brun døbt 28. august 1641
  < 221,f  Hans Jacobsen Brun født 26. november 1643 
     221,g Jens Jacobsen døbt 1. januar 1645
  < 221,h Johannes Jacobsen Brun døbt 11. maj 1647
  < 221,i  Laurits Jacobsen Brunov døbt 9. august 1648
  < 221,j  Søren Jacobsen Brunov døbt 5. marts 1651
     221,k Sidsel Jacobsdatter døbt 15. februar 1657
Jacob Hansens første kone Maren Christoffersdattervar datter af Christoffer de Hemmer i Ålborg. Maren Christoffersdatter døde før 1639 , for i kirkebogen den 9. august 1639 har Jacob Hansen selv skrevet: “11 søndag trinit. blev lyst første gang i Skt. Bodils kirke for mig og Ingeborg Baggesdatter efter at vi tilforn vare trolovede i Ribe af mester Søren Andersen den 28 juni anno 1639, blev sammenviede den 14 søndag trinit. (15/9) ICA af bispen mester Christen Hansen.
  Hverken efter Maren Christoffersdatter eller efter Jacob Hansen Brunov selv, er skifterne bevaret, men “Anno 1677 den 7. november samt fem efterfølgende dage var underskrevne her udi Ålborg forsamlede udi den hæderlige, dyderige og meget gudelskende matrone nu salig Ingeborg Baggesdatter, salig magister Jacob Hansens, fordum sognepræst til Skt. Bodels kirke her sammesteds, hendes efterladte hus og bo over en venlig og kærlig registrering, skifte og deling imellem hendes kære hæderlige børn og arvinger, nemlig hr. Bagge Jacobsen, Guds ords tjener til Tæbring med sin annekser, hr. Hans Jacobsen, sognepræst til Skivum og Giver sogne, hr. Johannes Jacobsen, sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted sogne, Laurits Jacobsen, som berettes nu at være udi Norge, på hans vegne såvel som på sin egne nu til stede værende broder Søren Jacobsen efter derom fornævnte Laurs Jacobsens til ham givne, underskrevne og forseglede fuldmagts indhold, dateret Bragenes udi Norge den 4. oktober 1677, i dag her i boet fremvist, læst og påskrevet. Item salig hr Iver Jacobsen, fordum sognepræst udi Nykøbing, hans efterladte børn, nemlig Jacob Iversen, Sidsel Iversdatter og Kirsten Iversdatter, på deres vegne til at have opsyn og var overværende ærlig, vis og velfornemme mand Bagge Lauritsen, rådmand her samme sted, hvor næst da velbemeldte den salig matrones efterladte bo, middel og formue efter velbemeldte hendes kære børns forevisning ved efterskrevne dannemænd vurderet og registreret.”
 Først blev smykker af guld vejet og vurderet til 475 sldl. Det mest værdifulde var en kæde af bukkede rosenobler til 120 sldl, og 28 bukkede rosenobler til 168 sldl. Desuden var der flere andre rosenobler og dukater, 5 forskellige guldringe, hvoraf nogle var i flere led. En af dem, en “tankering havde 4 led og en liden diamant”. Endelig fandtes en guldbroche og nogle guldknapper.
 Derefter blev de rede penge gjort op, der var både dobbelte kroner, og dobbelte rigsdalere, og der var mange, som omregnet til sletdaler i alt udgjorde 539 sldl. 1 mark og 8 sk. Fem skuepenge blev holdt uden for vurdering, for dem havde salig Ingeborg Baggesdatter udi hendes svaghed foræret hendes lille steddatter Maren Jacobsdatter, hvilket samtlige arvinger godkendte. 
 Sølvtøjet blev ligesom guldet vurderet efter vægt. Den mest værdifulde var en stor forgyldt sølvkande, som vejede 120 lod, den var 90 sletdaler værd. En mindre forgyldt blev vurderet til 77 sldl. Tre forgyldte stobe til 45 sldl., en sølvkande med en “forgyldt skuepenge udi låget” var 41 sldl. 2 mark 8 sk. værd, og endnu en sølvkande blev vurderet til 43 sldl. De forgyldte stobe havde salig Ingeborg Baggesdatter foræret hendes kære steddatter Maren Jacobsdatter, som og nu med samtlige arvingers samtykke er bevilget, og derfor til hende leveret.
 Og listen fortsætter med salig mester Jacob Hansens contrafej med hus af sølv vejede 2½ lod 1 sldl. 3 mark 8 sk., 1 dito contrafej af sølv vejede 2½ lod 1 sldl. 3 mark 8 sk. Da de ikke vejede mere, har det formodentlig været portræt medaljoner. Derefter nævnes 12 sølvskeer, der vejede 47 lod, med salig mester Jacob Hansens og salig Ingeborg Baggesdatters navn påslebet, de var 35 sldl. 1 mark værd, 4 sølvskeer med salig mester Jacob Hansens og hans salig hustru Maren Christensdatters navn på vejede 15 lod til 11 sldl ½ mark. Med 1 forgyldt sølvske med læder til 3 sldl. ½ mark 8 sk. og en smørbrik til 7 sldl. 8 sk. slutter listen, og sølvets samlede værdi var 312 sldl. 3 mark 8 sk.
  Registreringen fortsætter med genstande af tin, kobber, jernvarer og bohave af træ, og først længere henne finder man vurderingen af boets ejendomme, som var “salig magister Jacob Hansens såvel som hans salig hustru Ingeborg Baggesdatter deres efterladte iboende hoved ejendom med tilliggende have og gårdsrum samt al dens murede bygning, som den nu forefindes til sammen vurderet for penge 700 sldl. “To boder på hjørnet af Skolegaden, der  var lejet ud, blev vurderet til 160 sldl. Et hus og våning nederst i Skolegaden  til 60 sldl. og en bod i Kirkestræde vurderet til 40 sldl. og to boder i Peder Bachesgyde til 120 sldl. var ligeledes alle lejet ud. En have beliggende østen for gammel mose her sammesteds blev vurderet til 50 sldl. Ejendommene havde en samlet værdi på 1130 sldl. Boets samlede formue blev på 3409 sldl., og efter udgifterne var dækket, blev der 2908 sldl. til deling mellem arvingerne.6)
 
Underskrifter og segl i skiftebrevet efter Ingeborg Baggesdatter.
o
-73,c. METTE HANSDATTER født i Nyborg, død i Ålborg begravet 12. november 1660. Gift med Christen Turesen begravet 30. marts 1656.
Mette Hansdatters mand var enkemand, da de blev gift. Han var købmand og ejede ved sin død adskillige huse og boder, som ifølge skiftet ser ud til at have dannet en hel karre, hvoraf nogle huse lå ud til Jomfru Anegade. Huse og boder blev med den større udredning delt mellem hans sønner af første ægteskab Ture og Didrik Christensen og deres stedmor Mette Hansdatter. De samlede ejendomme blev vurderet til 2551 sldl. 2½ mark, og guldsmykker og sølvkander og skeer var 345 sldl. 2 mark 12 sk. værd.7)
 19. november 1660 blev Mette Hansdatters efterladenskaber vurderet til skiftet efter hende, som blev holdt den 2. og 7. januar 1661. Registreringen blev overværet af borger i Ålborg Hans Pop på hæderlig og højlærd mand mester Jacob Hansen, sognepræst her sammesteds, og Karen Lauritsdatter, salig Kirstine Hansdatters datters vegne, og af ærlig velagt mand Johannes Hansen var til stede på sine egne såvel som på sine brødre Jens Hansen, hr. Christoffer Hansen, sognepræst i Skørping samt på salig hr. Søren Hansen, forrige sognepræst i Lynge, hans datter Maren Sørensdatter og salig Anne Hansdatters datter Anne Frandsdatter salig Andreas Fogts vegne. 
 Vurderingen indledtes med den ejendom, den salig kvinde iboede med gårdsrum og have, og hvis nagelfast findes, såsom og nu forefundet er, vurderet for 560 dlr. Tvende boder ved Svingelen, som Niels Andersen tømmermand og Niels Kornmåler nu iboer, vurderet for 100 dlr. 
 Derefter blev nogle guldsmykker bestående af flere forskellige ringe, hvoraf en var med hvide perler, en anden kaldtes hånd i hånd, og af tre guldhårnåle var den ene med perler. Af sølvtøjet blev en forgyldt kande vurderet til 18 dlr. 1½ mark, og en forgyldt sølvkæde med en Salvator, vurderet til 9 dlr. 1½ mark. Det øvrige sølvtøj bestod af skeer og knive med sølvskafter, en hel del sølvknapper, nogle mønter og lidt rede penge. Guld og sølv blev i alt vurderet til 74 dlr. 4 sk.
 Mette Hansdatters linned her imellem en del tørklæder, handsker, nathatte og en lærredsnathue med kniplinger foran, blev vurderet til 139 dlr. 3 mark 4 sk. Hendes gangklæder var i alt 169 sldl. 2 mark 12 sk. værd.  Der var en fin klædes kåbe foret med kaffa til 32 dlr., en fin sort klædning af klæde med tilhørende skørt og trøje til 25 dlr., og et silke gros dé grain skørt med knipling forneden til 21 dlr. et rødt skarlagens skørt med silke og sølvknplinger omkring, som nederst var underforet med grøn  rask til 24 dlr. og endvidere mange lidt mere almindelige klæder. 
 Mellem mange religiøse og opbyggelige bøger var en del tyske og en enkelt fransk bog, den samlede vurdering androg 21 dlr. 1 mark 4 sk. og boets hele formue var i følge vurderingen 1433 dlr. 2½ mark. Desuden var der 153 dlr 2 mark 7 sk. tilstående gæld, hvoraf den afdødes bror Jens Hansens obligation lød på 52 dlr. 13 sk. 
 Johannes Hansen fordrede begravelsesomkostningerne på 93 dlr 3 mark 12 sk. samt et tilgodehavende efter hans regnskabsbog på 18 dlr 10 sk., og broderen mester Jacob Hansen havde i alt 271 dlr til gode, så den bortskyldige gæld med flere andre mindre beløb i alt blev på 391 dlr. 7 sk.
 Efter der var blevet gjort udlæg for gælden, blev formuen, selvom to af den afdødes brødre var hendes halvsøskende, delt i seks broderlodder, med en til hver af de fem brødre og en til deling mellem afdøde søstre efterladte døtre. En broderlod blev beregnet til 180 sldl. 3 mark 1 sk.8)
o
-73 d. KIRSTEN HANSDATTER født i Nyborg død før 1660. Gift med Laurits, hvis efternavn ikke er kendt.
Barn:
   < 221,l  Karen Lauritsdatter
Kirsten Hansdatter var formodentlig opkaldt efter sin mors stedmor Kirsten Lauritsdatter. Da der ikke nævnes andre end Karen Lauritsdatter til at modtage sin afdøde mors arv efter den barnløse moster Mette Hansdatter, har hun været Kirsten Hansdatters eneste barn.9)
o
 73,f. JENS HANSEN
-Jens Hansen er nævnt mellem hans søster Mette Hansdatters arvinger, men hvor han boede nævnes ikke i skiftet.10)

o
FEMTE SLÆGTLED
efter Peder Pedersen i Borum
- 218. HANS SØRENSEN LYNGE født i Lynge døbt 14. november 1647, død i Bårse 21. oktober, begravet
  29. oktober 1703. Gift 1. med Cathrine Eriksdatter Munch, død i Bårse 20. august begravet 29. august
  1692. Gift 2. i Bårse 17. juli 1694 med Cathrine Poulsdatter Munchgård født 5. juli 1675 i Næstved.
Barn i første ægteskab: 
    486 Elsebeth Hansdatter døbt 5. marts 1691
Børn i andet ægteskab:
    487 Poul Mungård Hansen Lynge døbt 28. februar 1696
< 488 Cathrine Elisabeth Hansdatter Lynge døbt 9. august 1697 
    489 Frederik Hansen Lynge døbt 26. august 1698 
    490 Hieronimus Hansen Lynge døbt 30. november 1699
-219. MAREN SØRENSDATTER født i Lynge 6. januar døbt 14. januar 1649. Gift 1677 med Andreas 
 Lowsen, død i Sorø 1690. 

-220. BARBARA SØRENSDATTER født i Lynge 9. januar og døbt 20. januar 1650, død efter 26. september
 1704. Gift i Lynge 8. juli 1672 med Laurits Nielsen Barchmann født omtrent 1641, død i Herfølge 8. april
 og begravet 18. april 1676. 

Børn: 
< 491 Niels Lauritsen Barchmann døbt 27. juni 1673
< 492 Søren Lauritsen Barchmann døbt 4. oktober 1674
< 493 Laurits Lauritsen Barchmann døbt 6. december 1676
-221,a.  ANNE FRANDSDATTER død efter 1661. Gift 5. juni 1646 i Budolfi kirke i Ålborg med Andreas
 Vogt død i Ålborg begravet 24. februar 1654 fra Budolfi kirke.
Om Anne Frandsdatter har hendes morbror Jacob Hansen Brunov skrevet i Budolfi kirkebog: “1645 3. advent trolovede hr. Peder i mit hus Andres Vogt og Anne Frandsdatter, min søsterdatter, viede dom 1 trinitatis 1646”. Ved Andreas Vogts begravelse ses det at han var hatstafferer og boede i Maren Turisgade. 
 Den 28. april 1655 holdtes skifte efter Andreas Vogt, hatstafferer af Maren Turisgade, hvis efterladte bo var blevet registreret og til dels forseglet af byfogden 25. februar 1654. Den salig mands efterleverske Anne Frandsdatter og hendes børns lovværge havde tilkendegivet at, de “efter ham har til Ålborg byting arv og gæld undersagt”, hvorefter det efterladte gods blev åbnet og igen forseglet, “hvilket gods er opført på Ålborg rådstue udi borgmestre og råds forvaring indtil påæskes”.11)
-
-221,b. Johanne Jacobsdatter født i Ålborg, død før 1710 gift med Laurits Lauritsen død før 1710.
Barn:
  < 439.a Anne Lauritsdatter
- 221,b. MAREN JACOBSDATTER BRUNOV født i Ålborg døbt 15. oktober 1637 i Budolfi kirke, død i 
  Ålborg  efter 1710. Gift 1 med Anders Olufsen Trane, død før 13. marts 1685 i Torslev. Gift 2. 10. oktober 1687
  med Jørgen Hansen Horne født i Horne på Fyn, død i Torslev 1. marts 1704. 
Børn i første ægteskab:
   493.b Maren Andersdatter Trane født omtrent 1657 
< 493.c Kirsten Andersdatter Trane 
   493.d Johanne Andersdatter Trane født omtrent 1668
Maren Jacobsdatter Brunovs første mand stammede i følge Wiberg fra Viborg, og havde tilnavnet Trane eller Kedelsmed. Han blev kaldet til sognepræst i Torslev i Øster Han herred den 3. marts 1654.12)
 Den 13. marts 1685 blev der på holdtes skifte efter “den meget hæderlige og vellærde og nu salige mand hr. Anders Olufsen fordum guds og menighedens tjener for Torslev sogn og provst udi Øster Han herred hans hæderlig afgang udi hans efterladte bo. Efter nogle ganges udsættelse forårsaget af manglende svar fra de umyndiges fødte værge den afdødes bror “ærlig, velagtbar og velfornemme borger og handelsmand i Nyborg udi Fyn Hans Olufsen” blev skiftet sluttet den 18. maj i overværelse af enken Maren Jacobsdatter Brunov og hendes lovværge og bror borgmester Søren Jacobsen Brunov fra Ålborg. De umyndige var Maren Andersdatter, som var 28 år og Johanne Andersdatter på 17 år. På den tredje datter “hæderlig og gudelskende matrone Kirsten Andersdatter, som af fælles bo er udgift, var hendes kære mand, den hæderlig og vellærde mand hr. Laurits Hansen Schrøder, sognepræst til Kettrup og Gjøtrup menigheder, som på sin hustrus vegne mødte, at have opsyn med at al ting gik skikkeligen, kristeligen og vel til.
 Der indledes med sølvtøjet: 1 kande 80 lod, 55 rdl., en mindre dito 56 lod 38 rdl., tre forgyldte stobe 20 lod 13 rdl. 3 mark, som kendes igen fra skiftet efter Ingeborg Baggesdatter, som kort før sin død havde foræret dem til sin “lille steddatter Maren” . Endvidere var der tre hvide stobe på til sammen 24 lod 14 rdl. 2 mark, 13 sølvskeer 44 lod 30 rdl. 1 mark, et sæt sølvknapper 5 lod 3 rdl. 1 mark 12 sk. sølv i alt 154 rdl 3 mark 12 sk. 
 Skiftet fortsætter rum for rum med møbler, sengetøj og linned, som der var meget af. Der var ligeledes mange teologiske bøger, hvoraf mange var på latin. Arven blev fordelt ved udlæg i det registrerede bohave med 428 rdl. til Maren Jacobsdatter og til hver af de to ugifte døtre 213 rdl, 2 mark 13 sk.13)
 Maren Jacobsdatters anden mand Jørgen Hansen Horne, havde som det ofte er tilfældet sit tilnavn fra sin fødeby Horne på Fyn. Han var søn af Hans Andersen og Anna Bernhardsdatter. Jørgen Hansen Horne havde været tjener hos fru Anna Gyldenstjerne på Hvedholm, hvor han listede sig til  at være tilhører ved den undervisning, hendes sønner fik af hovmesteren. Han blev student fra Slagelse i 1673, kandidat i 1678 og 2. marts 1685 kaldet til præst i Torslev som Anders Olufsen Tranes efterfølger og gift med dennes enke Maren Jacobsdatter.14)
Maren Jacobsdatters anden mand er nævnt i skiftet efter Johannes Jacobsen Bruns enke Ingeborg Jacobsdatter Paulin i 1710, idet hendes bror Søren Brunov underskrev således: På min højtærede søster Maren Brunov salig hr. Jørgen Hornes og egne vegne S. Brunov.15)
-
-221,d. MARGRETE JACOBSDATTER BRUNOV født i Ålborg, død før 1677. Trolovet 17. august og gift
 12. oktober 1662 med Iver Jacobsen Wolf død i september 1677.
Børn:
< 493.e Sidsel Iversdatter
< 493.f Kirsten Iversdatter født 14. december 1665
< 493.g Jacob Iversen
Margrete Jacobsdatter Brunovs mand var præst i Nykøbing, da de blev trolovet i hendes fars hus i Ålborg.
 Skiftet efter Iver Jacobsen Wolf blev holdt den 23. oktober 1677 i Nykøbing af provsten og flere andre præster som på  “tredvte dag til skiftes foretagelse efter hæderlig og vellærd nu salig mand hr. Iver Jacobsen Wolff, fordum sognepræst her udi Nykøbing og de annekeserede menigheder, imellem hans efterladte tre børn. Til stede har været hæderlig og vellærde mand Bagge Jacobsen, hr. Hans Jacobsen og hr. Johannes Jacobsen, sognepræst respektive til Tæbring, Skivum, Torslev og de dertil annekterede menigheder, som børnenes morbrødre, og efter loven fødte formyndere. Item fire uvildige vurderingsmænd, alle borgere og indvånere her i byen.
 Det var et velsitueret bo, der var således rede penge og guld til en samlet værdi på 730 sldl. 1 mark og 8 sk., her imellem både mønter og smykker, hvoraf en stor guldkæde som vejede 16 lod var 180 sldl. værd, en mindre guldkæde 15 sldl. 8 mark værd og en guldring med tre diamanter blev vurderet til 18 sldl. det øvrige var mindre sager som knapper og guldstumper samt nogle perler til 17 sldl.
 En stor sølvkande vejede 3 skålpund, ringere 2 lod, og havde en værdi af 64 sldl. 2 mark 8 sk. en mindre sølvkande, som dog vejede 2 lod mere end den store, havde en forgyldt skuepenge oven i. Den blev vurderet til 65 sldl. 2 mark 4 sk. En sølv ske skål, som vejede 11 lod, har vel efter vægten at dømme været en potageske, den var 7 sldl. 2 mark 4 sk. værd. De øvrige genstande af sølv var en stor stob og tre mindre ens stobe, en smørbrik og et saltkar. Sølvet blev i  alt vurderet til 219 sldl.
 Den endelige opgørelse lød, “Summa: Bedrager forskrevne bortskyldige gæld som nu er gjort udlæg, til in alles 691 sldl 2 mark 4 sk. Når denne bortskyldige gæld afdrages fra boets formue, da befindes over alt at blive igen til skifte og deling imellem den salig mands børn i penge beregnet 2123 sldl. 4 sk. Hvilke forskrevne summa er delt udi 4 søsterlodder, og bedrager sig på hver lod 530 sldl. 3 mark 1 sk. Forskrevne gods og løsøre, som salig hr. Iver Jacobsens børn efter rigtig lodkastning tilfaldt, har deres morbrødre og formyndere til sig her på stedet annammet. Nummer 1 og 2, som Jacob Iversen Wolf tilfaldt, har hr. Hans Jacobsen til sig taget. Nummer 4, som Kirsten Iversdatter tilfaldt, har hr. Johannes Jacobsen til sig taget, og nummer 3, som Sidsel Iversdatter tilfaldt, har hr. Bagge Jacobsen til sig taget. Og lovede hver for sig det efter loven at forestå, og som børnene forbliver hver i deres gode morbrødres og formynderes huse, der holdes til ære og lære og med kost og klæder forsynes så eragtes det ikke ubilligt, at den bekostning, som der på anvendes udi kapitalens rente enhver af myndlingene decursteres, indtil de bliver deres fulde år, og deres eget forsvarligt kunne forestå, med mindre de hæderlige mænd morbrødre af egen gode vilje og sær affektion og kærlighed til deres salig søsters børn til myndlingene til fremtarv og bedste noget af den bekostning udi fulde lade”.16)
-
-221,e. BAGGE JACOBSEN BRUN født i Ålborg døbt 28. august 1641, død i Tæbring 15. juni 1686. 
 Gift med Karen Olufsdatter Julby født 1654 i Hillerslev død 11. november 1737 i Jegindø.
Ifølge Wibergs præstehistorie havde Bagge Jacobsen Brun og Karen Olufsdatter en datter, men hun må i givet fald være død før sin mor, da det var dennes søskende, der tog arv efter hende.17)
-
-221,f. HANS JACOBSEN BRUN født i Ålborg døbt 26. november 1643, død i Skivum 6. maj 1669 eller 
 14. januar 1690. Gift i Ålborg 27. april 1670 med Sidsel Tomasdatter født i Ålborg 1652.
 
Barn:
< 493,h Ingeborg Hansdatter
   493,i Maren Hansdatter Brunov 
   483,j Jacob Hansen Brunov
Hans Jacobsen Brun blev var student fra Ålborg 1662 og den 12. juni 1669 præst Skivum og Giver sogne i Års herred. Hans hustru Sidsel Tomasdatters forældre var rådmand i Ålborg Tomas Larsen og Maren Hansdatter. De fik i følge Wiberg tre sønner og to døtre. 
 På skiftebrevet efter Johannes Jacobsen Bruns enke Ingeborg Jacobsdatter Paulin 1710 findes følgende underskrift: På min kæreste Ingeborg Hansdatter Brunovs vegne samt hendes bror Jacob Hansens vegne og søster Maren Hansdatters Brunovs vegne test. Hans Sørensen.18)
-
-221 h. JOHANNES JACOBSEN BRUN født i Ålborg 1647, død i Ferslev 18. september 1700. 
 Gift med Ingeborg Jacobsdatter Paulin, død i Ålborg begravet 23. juni 1710 (Vor Frue kirke).
Johannes Jacobsen Brun og Ingeborg Jacobsdatter Brun havde ingen børn og havde derfor fået godkendt et reciprokt testamente den 28. juli 1699.19)
 Efter sin mands død flyttede Ingeborg Paulin til Ålborg, og her døde hun i 1710. Skiftet efter hende indledes med det ovenfor omtalte testamente, og derefter arvingerne. Først Johannes Jacobsen Bruns søskende og deres arvinger: “En hel broder ædle borgmester Søren Jacobsen Brunov, en hel bror salig hr. Hans Brunov, fordum sognepræst i Skivum, hans tre børn, en søn ved navn Jacob Hansen Brunov, 30 år gammel vides ej hvor er, på hvis vegne, så vel som hans to søstre Maren Brunov, værende hos [deres] hæderværdige mor, så og madame Ingeborg Brunov ærværdig, hr. Hans Sørensens i Vilsteds, var til stede sr. Niels Rebstrup borger i Ålborg. En hel søster salig Margrete Jacobsdatter, afgangne hr. Iver Jacobsens i Nykøbing, hendes tre angivne børn, nemlig en søn Jens Iversen, tjenende militien, vides ej hvor, Kirsten Iversdatter hr. Jens Eriksens i Ulsted, Sidsel Iversdatter, velfornemme Søren Andersen Ærtbølles, borger i Ålborg. 
 En halv søster madame Maren Jacobsdatter Brunov, afgangne hr. Jørgen Hornes i Ålborg, en halv søster salig Johanne Jacobsdatter, afgangne Laurs Laursens, hendes eneste datter Else Laursdatters børn, nemlig en søn Otte Ottesen  8 år gammel, vides ej hvor er, en faster Margrete Ottesdatter, gift i København med Anders Gudmandsen, og en datter Maren Ottesdatter Stub, værende hos hendes far Christen Jensen Stub i Blære på den ene side og den salig matrones arvinger,” hvorefter Ingeborg Paulins arvinger nævnes. Der blev 1412 sldl. til deling mellem de mange arvinger.20)
 
Sidste side af skiftebrevet efter Ingeborg Jacobsdatter Pauling med de mange underskrifter og segl.
-
-221 i. LAURITS JACOBSEN BRUNOV døbt 9. august 1648 i Ålborg.
Laurits Jacobsen Brunov opholdt sig i Norge, da der blev holdt skifte efter hans mor Ingeborg Baggesdatter, hans forseglede fuldmagt til broderen Søren Jacobsen “var dateret Bragenes i Norge den 4. oktober 1677.21) Da der blev holdt skifte efter hans niece Kirsten Iversdatter Wolfs første mand Peder Mikkelsen Zimmermann i Ulsted i 1693, blev hendes afdøde mors brødre indkaldt til skiftet. “Højagtbare og velfornemme Laurits Jacobsen Brunov i Nibe” var da formynder for nevøen Jacob Iversen Wolf.22)
-
-221,j. SØREN JACOBSEN BRUNOV født i Ålborg døbt 5. marts 1651, død sst. begravet 14. juli 1713. 
 Gift 17. juni 1679 i Ålborg med Anne de Hemmer.
 
Børn:
< 493,k Henrik Sørensen døbt 19. marts 1680
< 493,l Anne Margrete Sørensdatter døbt 18. juni 1686
Søren Jacobsen Brunov blev borgmester i Ålborg 13. december 1682. Søren Jacobsen Brunov blev borgmester i Ålborg 13. december 1682. Hans kone Anne de Hemmer var datter af borgmester i Ålborg Henrik de Hemmer.23) Søren Jacobsen Brunov fik otte børn, men seks af dem døde som børn eller ganske unge.24)
-
-221,l. KAREN LAURITSDATTER
Karen Lauritsdatters mor Kirsten Hansdatter døde før sin søster Mette Hansdatter, så det blev  Karen Lauritsdatter der arvede sin barnløse moster.25)
o
SJETTE SLÆGTLED
efter Peder Pedersen i Borum
-483. JOHANNE PEDERSDATTER DAMSBERG født i Karleby på Falster, død sst. begravet 22. april
 1698. Gift sst. 14. februar 1696 med Erik Jacobsen Dannefer, død i Karleby begravet sst. 8. juli 1729.
Børn:
  1078 Peder Mathias Eriksen døbt 4. maj begravet 11. juni 1697
  1079 Anne Eriksdatter døbt 9. april begravet 13. april 1698
0488. CATHRINE ELISABETH HANSDATTER LYNGE født i Bårse døbt 9.august 1697. 
  Gift sst. 2. december 1717 med Hans Hornemann fra Næstved.
Børn:
   1080 Hans Hornemann døbt 6. november begravet 6. december 1718
   1081 Hans Hornemann døbt 2. januar 1720
   1082 Christian Hornemann døbt 29. december 1720
-491. NIELS LAURITSEN BARCHMANN født i Herfølge 29. april  og fremstillet i kirken 27. juni 1673,
 død i Rorup begravet 20. december 1744. Gift i Osted 21. november 1711 med Magdalene Høinemann
 født i Osted, død efter 1744. 
Børn:
  1083 Barbara Laurentia Nielsdatter Barchmann
  1084 Poul Christian Barchmann født omtrent 1719
-492. SØREN BARCHMANN født i Herfølge døbt 4. oktober 1674, død i Præstø begravet 1. juli 1728. 
 Gift før 1701. Hans hustrus navn ikke fundet, idet hun blev kaldt madame Barchmann.
Børn:
   1085 Jacob Sørensen Barchmann døbt 7. juni 1701 i Allerslev
   1086 Laurits Sørensen Barchmann døbt 26. september 1704 i Præstø
-493. LAURITS BARCHMANN født i Herfølge døbt 6. december 12 1676. 
-
-493,c. KIRSTEN ANDERSDATTER TRANE født i Torslev omtrent 1662, død i Ålborg begravet 1. juli 
 1728.Gift 1. i Ålborg 1. oktober 1683 med Laurits Hansen Schrøder, født i Flensborg 8. september 1632 død 
  i Kettrup  3. april, begravet den 16. april 1705. Gift 2. i Kettrup  med Johannes Friedenreich.
Ifølge Wiberg skulle Laurits Hansen Schrøeder være født i Nakskov den 8. september 1646, og ved hans begravelse i Kettrup nævnes, at han var født i 8. september i Flensborg og død 62 år, 6 måneder og nogle dage gammel den 3. april 1705. Wiberg oplyser, at han ikke var uerfaren i medicin, og at ægteparret havde tre døtre. Kirsten Andersdatter fik da også tre børn. Den første datter, som blev døbt Anne, døde kun atten dage gammel. De to andre børn døde samme dag, de blev født, og kun de sidste af dem nåede at blive døbt Anne.26)
 Inden Laurits Hansen Schrøders død fik de kongelig konfirmation på, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo, men ved nyt ægteskab skulle den afdødes arvinger have 100 rdl.27) Kirsten Andersdatter Tranes anden mand blev i 1713 bevilget at være vejer, måler og vrager i Ålborg.28) Ti år senere fik han og Kirsten Trane tilladelse til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo, da de ingen børn havde, men i tilfælde af et nyt ægteskab skulle den afdødes arvinger have 50 rdl.29)
 I følge kongelig resolution 1728 skulle der hos Johannes Friedenreich inddrives 1000 rdl, som han formedelst sin urigtighed i sit hans embede er befundet at betale, og når de er betalt, må de 660 rdl. anvendes til Ålborgs toldbods reparation.30)
-
-493,d. ELSE LAURITSDATTER død før 1710. Gift 1. med Otte, hvis efternavn er ukendt. 
 Gift 2. Christen Jensen Stub i Blære.31)
Børn i første ægteskab
   1086,a Otte Ottesen født omtrent 1702
   1086,b Maren Ottesen Stub
-493.e. SIDSEL IVERSDATTER født i Nykøbing Mors, nævn i Ålborg 1710. 
 Gift med Søren Andersen Ærtbølle i Ålborg, nævnt i Ålborg 1710. 
Sidsel Iversdatter og hendes mand var faddere i Ulsted hos hendes søster Kirsten Iversdatter. Sidsel Iversdatter nævnes flere gange først blandt fadderne og var formodentlig gudmor i 1692, 1698, 1700 og 1703. Søren Andersen Ærtbølle er nævnt i skiftet efter Johannes Brunovs enke Ingeborg Paulin 1710.32) Der er ikke fundet noget om dem i Ålborg Budolfi kirkebog, så ægteskabet må formodes at have været barnløst. De kan være flyttet bort fra Ålborg, eller er døde før 1714, for der er ikke fundet skifter efter dem.
-
-493,f. KIRSTEN IVERSDATTER WOLF født i Nykøbing Mors 14. december 1665, død i Ulsted i Kær
 herred  17. marts, begravet 30. marts 1712. 
 Gift 1. 17. marts 1686 med Peder Mikkelsen Zimmernann født i Hundslev 18. april 1654, død i Ulsted 26. april,
 begravet sst. 4. maj 5 1693. Gift 2. 13. juni 1694 med Jens Eriksen Brun født 11. december 1664 i Skovby på 
 Falster, død i Ulsted 3. maj 1715.
Børn i første ægteskab
   1086,c Margrete Pedersdatter født 8 august, døbt 15. august 1687, død 9. januar,  begravet
               15. januar 1691.
   1086,d Mikkel Pedersen født 28 august, døbt 31. august 1688. Ramt af pest 5. juni, død 
               12. juni, begravet 20. juni 1710.
   1086,e Maren Mikkelsdatter født 12. september, døbt 16. september 1689, død 25. juli, 
               begravet 28. juli 1693.
   1086,f Ingeborg Pedersdatter født 30. august, døbt 3. september 1690, død 11. maj, begravet 
              15. maj 1691.
   1086,g Margrete Pedersdatter født 24. juli, døbt 28. juli 1692
   1086,h Peder Pedersen døbt 13. juli 1693.
Børn i andet ægteskab:
   1086, i  Erik Jensen Brun døbt 1. april 1695.
   1086, j Iver Jensen Brun døbt 27. februar 1696.
   1086,k Niels Jensen Brun døbt 20. oktober 1697.
   1086,l Jacob Jensen Brun døbt 13. oktober 1698.
   1086,m Margrete Jensdatter Brun døbt 27. maj 1700, død 15.august, begravet
                23. august samme år.
   1086,n Johannes Jensen Brun døbt 18. oktober 1701, død før 1712.
   1086,o Hans Jensen Brun døbt 12. oktober 1702, død 13. december, begravet 19. december
               samme år
   1086,p Hans Jensen Brun døbt 30. oktober 1703.
   1086,q Laurits Jensen Brun døbt 6. oktober 1705.
   1086,r Margrete Jensdatter døbt 30. september 1706, begravet10. februar 1707.
Den ældste bevarede kirkebog i Ulsted er påbegyndt af Kirsten Iversdatter Wolfs første mand Peder Mikkelsen Zimmernann, Han var søn af Mikkel Pedersen, sognepræst i Hundslund og provst i Jerslev herred, og Maren Nielsdatter og voksede op i Lundsager præstegård.33) Kun ved Peder Mikkelsens begravelse ses tilnavnet Zimmernann, selv skrev han det aldrig i kirkebogen. 
 Skiftet efter Peder Mikkelsen Zimmermann blev indledt den 26. maj med registrering og vurdering, men der nævnes arvingerne ikke. Der indledtes med noget sølvtøj til en samlet værdi på en smule over 43 sldl. og indboets værdi 1066 sldl. “Efter at boet således på den 30. dag efter den salig mands død rigtig var registreret, blev skiftet efter lovens 5. bogs 2. kapitel 12. artikel til videre opsat ind til så længe, den salig mands hustru, som befandtes at være frugtsommelig, nådelig blev forløst”.34) Af de seks børn Kirsten Iversdatter fik i løbet af syv år ægteskab, overlevede tre deres far, men et par år før hun selv døde, mistede hun den ældste søn i den pestepidemi, som hærgede Danmark i 1710. 
 Kirsten Iversdatter anden mand Jens Eriksen Brun var søn af løjtnant ved kavaleriet E. K. Nielsen Brun og Margrete Jensdatter Basse. Han var student 1682 fra Nykøbing Falster, blev kapellan i Hammer i 1690, før end han den 3. juni 1693 blev Peder Mikkelsens efterfølger.35)
 Jens Eriksen Brun har ved Kirsten Iversdatter Wolfs begravelse i kirkebogen skrevet efterfølgende nekrolog: “Onsdagen den 30 marts begravet hr. Jens Bruns kæreste den hæderbårne, dyd og gudelskende matrone salig Kirsten Iversdatter Wolf, født på Morsø Ao 1665 den 14. december. Faderen den vellærde værdige, hæderlige og meget vellærde mand salig Iver Jacobsen Wolf, moderen den hæderbårne dyd og gudelskende matrone Margrete Jacobsdatter Brunov. Hjemme i 10 år, kom til sin kære moderfader salig Magister Jacob Hansen Brunov, sognepræst til Skt. Budolfi kirke i Ålborg, var der i 2 år, kom så til sin kære morbror hr. Johannes Jacobsen Brunov, sogneherre for Ferslev og dets annekserede menigheder, var kontinuerlig i 9 år, kom så i ægteskab med den meget vellærde mand salig hr. Peder Mikkelsen Zimmernann, sognepræst for denne guds menighed. Tilhobe i 7 år, velsignet af gud med 6 børn 2 sønner og 4 døtre, 1 søn og 1 datter lever, enke i 1½ år atter i ægteskab med den hæderlig og meget vellærde mand hr. Jens Eriksen Brun, sogneherre for denne guds menighed, til hobe på 18 år velsignet af gud med 10 børn 8 sønner og 2 døtre, de 2 sønner og 2 døtre døde, de 6 sønner er igen levende, syg den 12. marts berettet den 16. marts, døde den 17. marts ætatis 47 år 3 m. 4 dage”.
 Endnu en nekrolog i Ulsted kirkebog beretter om Kirsten Iversdatters anden mand Jens Eriksen Brun: “Mandagen den 13. maj begravet sognepræsten den ærværdige hæderlige og meget vellærde mand salig hr. Jens Eriksen Brun, fød i Falster i Skibby ao 1664 den 16 marts. Faderen var den ædle og mandhaftige kongelige majestæts velbestalter løjtnant under kavaleriet sal. Erik Nielsen Brun Moderen var den hæderborne gud og dydkærhavende matrone salig Margaretha Basse. Holdt en studiosi i deres hus til ham, satte ham under publique information i Nykøbing skole i Falster forblev til Ao 1682, da han blev dimitteret til universitetet i København i 2 år Kom til magister Laurits Weile, sognepræst for Hammer menighed i Sjælland, og var hans børns informator til Ao 1688, opholdt sig i København i 2 år. 1690 den 16 februar fik examini Theologica en berømmelig attestat, 1690 den 6. maj kom til magister Henrik Stampe i Hammer i Kær herred og medtjener i ordet til Ao 1693. Kaldet her til sogneherre for Ulsted menighed i ægteskab med den hæderbårne gud og dydelskende matrone nu hos gud, salig Kirsten Iversdatter Wolf. Bryllup 1694 den 13. juni, til hobe børn 8 sønner og 2 døtre, de 6 sønner endnu lever. Sad den salig mand enlig i 3 år, kom atter i ægteskab med den hæderborne gud og dydkærhavende mø Dorothea Harder. Bryllup Ao 1714 den 23. oktober til februar. 6 måneder og 8 dage. Syg otte dages tid, døde den 3. maj om morgen klokke 4. Ætatis 51 år 6 uger 5 dage”.
 Tilstanden i boet efter Kirsten Iversdatter Wolf var ringe. Der var megen gæld, blandt andet datteren Margrete Pedersdatters fædrende arv. Det stod kun en smule bedre til, da Jens Eriksen Brun døde. Formuen var på lidt over 772 rdl., og gælden næsten lige så stor med 748 rdl. Hans unge enke arvede en smule mere end 66 rdl., og til de seks sønner blev der godt 11 rdl. til hver. Den 21. år gamle Erik Jensen Brun var studerende, Iver Brun, som var 20 år, tjente under hr. oberst Westes kompagni, Niels Jensen Brun på 18 år, tjente hos gehejmeråd Otte Krabbe i København. De øvrige Jacob Jensen Brun på 17 år, Hans Jensen Brun på 12 og Laurs Jensen Brun på 10 år var hjemme i præstegården i Ulsted.36)
-
-493,g. JACOB IVERSEN WOLF, født i Nykøbing Mors, nævnt 1710.
Jacob Iversen Wolf blev som arving nævnt i skiftet efter Johannes Brunovs enke Ingeborg Paulin i Ålborg 1710. Han var da ved militsen, men man vidste ikke, hvor han var.37)
-
-493,h. INGEBORG HANSDATTER BRUNOV født i Skivum omtrent 1676, død i Ålborg begravet 
 5. oktober 10 1728. Gift 4. marts 1707 med Hans Sørensen, født i Vilsted 9. januar 1682, død sst. 1726. 
 
Børn:
   1086,s Søren  Hansen født omtrent 1708.
   1086,t Hans Hansen født omtrent 1711 22. oktober, død 1739 som studiosus. 
               Han efterlod sig 706 sldl. hans bror Søren var da 23 og Jacob 17 år.38)
   1086,u Jacob Hansen født omtrent 1714.
Ingeborg Hansdatters mand Hans Sørensen blev student i Ålborg 1700 og kaldet til Skivum og Vindblæs 19. april og ordineret 24. juli 1709 til at være sognepræst efter sin far Søren Christensen. Hans mor hed Inger Jensdatter.39)
 Den 10 januar 1726 “efter nu salig hr. Hans Sørensen hans dødelige afgang samledes den gejstlige skifteret for efter loven der at efterse boets efterladte midler at registrere og vurdere, imellem enken dyderig matrone Ingeborg Jacobsdatter Brunov på den ene side og de umyndige arvinger på den anden side. Søren Hansen i sit 18. år, Hans Hansen i sit 15. år, Jacob Hansen i sit i sit 12. år”. 
 Skiftet blev dog udsat, idet de umyndiges værge deres farbror hr. Jens Sørensen, sognepræst for Junget og Torup menigheder i Salling, ikke kunne være til stede, og det blev først gennemført den 16. September samme år. Registrering og vurdering foregik fra rum til rum, dog blev sølvtøjet og bøgerne nævnt særskilt. Der var en stor sølvkande, som rummede 8 pægle, altså omkring 2 liter. Den vejede da også 100 lod og blev vurderet til 40 rdl. Et af tre sølvbægre var med navn H.S. I.B., altså Hans Sørensen og Ingeborg Brunovs initialer, mens de bogstaver, som fandtes på noget af det øvrige sølvtøj, ikke kan identificeres. Det var 5 sølvskeer og 2 andre sølvskeer, endnu et lille bæger og et glaskrus med sølvlåg. Det samlede sølvtøj blev vurderet til 70 rdl. 1 mark 4 sk. 
 “Bøgerne blev delt i tre lige dele, og tog velærværdig hr. Jens Sørensen dem deraf årsag, de efter hans salig far hr. Søren Christensen, fordum sognepræst her sammesteds, hans dødelig afgang var blevet stående udelt mellem ham og hans broder nu salig Hans Sørensen, hvormed alting er afgjort imellem salig hr. Hans Sørensens arvinger og hr. Jens Sørensen. Der om blev, hvis dem imellem har været fra deres salige forældres død og til datum, så ingen af parterne har efterdags nogen prætention eller tiltale til hverandre i nogen allerringeste måde”.
 De resterende bøger blev indført i en nummereret liste med 14 numre “in folio, 35 in qvarto og 22 in octavo”, de sidste blev vurderet under et uden angivelse af titlerne, og alle de andre var religiøse bøger på latin. Boets samlede formue blev opgjort til 1432 rdl. og udgifterne til 396 rdl. 4 mark, så der til deling mellem Ingeborg Hansdatter Brunov og hendes tre sønner blev 1035 rdl. 2 mark.40)
 Efter sin mands død flyttede Ingeborg Hansdatter Brunov og hendes sønner til Ålborg for, som det kan ses af skiftet efter hende, at lade dem få en boglig uddannelse.  Ingeborg Brunov døde i Ålborg 1728, og den 2. november på 30. dagen var den gejstlige skifteret forsamlet “udi hæderbårne og gudelskende nu salige matrone Ingeborg Brunov, afgange hr. Hans Sørensens af Vilsted hendes iboende og afdøde lejehus tvært over for Ålborg latinskole, der at holde registrering, vurdering, skifte og deling imellem den salig matrones efterladte tre børn, som efter angivende var Søren Hansen Brunov 20 år gammel, værende udi København, Hans Hansen Brunov 16 år, var i femte lektie udi Ålborg skole, og Jacob Hansen Brunov 12 år gammel, under latinsk information. Hvor da på ærværdige hr. Jens Sørensens, sognepræst til Junget og Torum menigheder i Salling, som børnenes fødte værge, var nærværende velfornemme sr. Hans Christensen, borger og fornemme handelsmand i Ålborg”. 
 De efterladte og formynderen fik bevilget, at der skulle afholdes auktion over boets løsøre, men efter nøje overvejelse blev det besluttet, at den først skulle finde sted efter nytår 1729. hvor den blev afholdt den 2. februar. Ingeborg Brunovs smykker, en guldring med fire rubiner, en ring med en grøn sten, en tankering med seks led, en treleds ring, en slet tommelring, to fløjls ærmebånd med fire guldspænder, to hager og to hjerter af guld, et par emaljerede gulddupper og en særskilt buksegulddup, som i alt blev vurderet til 26 rdl. 1 mark, mens det ved auktionen indbragte 29 rdl. 2 mark. Det smykke som blev budt mest over vurderingen, var ringen på de 6 led. Den fik Maren Brunov hammerslag på.
 Kun lidt af sølvtøjet kendes igen fra skiftet efter Hans Sørensen, men om det skyldes at det er beskrevet på en anden måde er uvist. en sølvkande på 72 lod med en “forgyldt skuepenge i låget” som blev vurderet til 36 rdl. med S.C.S og I.I.D. 1698 kan have tilhørt Ingeborg Hansdatters svigerforældre Søren Christensen og Inger Jensdatter, mens initialer på det øvrige sølvtøj ikke kan identificeres. Det bestod af et drevet sølvbæger med låg på tre knapper, to nye fladskaftede sølvskeer, to andre gamle skeer og en krystal klokkestreng med sølvbeslag og 11 sten. Den samlede værdi af sølvtøjet var 58 rdl. 4 mark 11 sk. Efter auktionen og den endelige opgørelse blev der 993 rdl. til deling mellem arvingerne.41)
-
-493,i. MAREN HANSDATTER født i Skivum
Maren Hansdatter er nævnt i skifte efter hendes farbror Johannes Brunovs enke Ingeborg Paulin 1710, hvor hendes søsters mand Hans Sørensen skrev under på hendes vegne.42)
-
-493,j. JACOB HANSEN født i Skivum
Jacob Hansen er nævnt i skifte efter hans farbror Johannes Brunovs enke Ingeborg Paulin 1710, hvor hendes søsters mand Hans Sørensen skriver under på hans vegne.43)
-
-493,k. HENRIK SØRENSEN døbt 19. marts 1680, død 1741 i Børglum. Gift omtrent 1710 med Anne 
 Cathrine Poulsdatter Vilholt født i Åstrup.
Henrik Sørensen blev teologisk kandidat 8. maj 1701 og præst i Børglum 10. september 1708, hverken kirkebog eller skifter er bevaret.44)
-
-493,i. ANNE MARGRETE SØRENSDATTER født i Ålborg døbt 18. juli 1686, død sst. begravet 25. juni
 1713. Gift 25. september 1710 med J. Lodberg
Anne Margrete Sørensdatters mand J. Lodberg var læge i Ålborg. De fik to børn, der begge døde som små.45)

NOTER OG HENVISNINGER
Forkortelser: LAV. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. RA. rigsarkivet PO-H Peter Ohm-Hieronymussen med tak for undersøgelser på Rigsarkivet.
  1. Henvisning til skifftet efter Mette Hansdatter meddelt 
      af Hans Gjedsted (via Flemming Aagaard Winther).
  2. Kirstin Nørgaard-Pedersen Herredsfogedslægten 
      bind I s.12.
  3. Kirstin Nørgaard-Pedersen Herredsfogedslægten 
      bind I s.29.
  4. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
  5. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
  6. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1677 7/11 
      pakke 1, nr. 11.
  7. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1656 1/4 fl.203.
  8. LAV. Ålborg by vurderingsprotokol 1660 19/11 nr. 40 
      fl. 330 og skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
  9. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
10. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
11. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1655 28/4 fl. 596.
12. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie.
13. LAV. Ålborg stift gejstlige skiftebreve pakke 428, nr. 17.
14. LAV. Ålborg stift gejstlige skiftebreve pakke 434, nr. 18.
15. LAV. Ålborg stift gejstlige skiftebreve 104 3/3. 
     pakke, 434. (Epitafium findes i Torslev kirke, dog kun
     med tekst).
16. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1677 23/10. 
     pakke 1, nr. 12
17. LAV. Revs herred gejstlige skifteprotokol  1737 17/12 
      fl. 162. 
18. LAV. Fleskum herred gejstlige skifteprotokol.
19. LAV. Fleskum herred. gejstlige skifteprotokol.
20. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 15/7 1710 
      pakke 443, nr 6.
21. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1677 7/11 
      pakke 1, nr. 11.
22. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve pakke 431, 
      nr. 32.
23. A. H. Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg.
24. A. H. Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg.
25. LAV. Ålborg by skifteprotokol 1661 2/1 fl. 10.
26. LAV. Kettrup kirkebog samt Wiberg: Almindelig dansk
     præstehistorie.
27. RA. Jyske registre 21.381 nr. 155. PO-H.
28. RA. Jyske registre 24.304 nr. 100. PO-H.
29. RA. Jyske registre 26.353 nr. 45. PO-H.
30. RA. Ålborg og Ribe Stifters kontor, kommunicerede 
      kgl. resolution og reskripter nr. 7. PO-H.
31. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1710 15/7 
     pakke 443, nr. 6.
32. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1710 5/7 
     pakke 443, nr. 6.
33. Nekrolog i Ulsted kirkebog ved Peder Mikkelsen
     Zimmermans begravelse.
34. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve pakke 431, 
      nr. 32. 
35. Nekrolog i Ulsted kirkebog ved Jens Eriksen Bruns
      begavelse.
36. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve pakke 437, 
      nr. 27 og pakke 438, nr.2.
37. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1710 15/7 
      pakke 443, nr. 6.
38. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1731 22/10 
      pakke 443, nr. 6.
39. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie
40. LAV. Slet herreds gjst. skifteprotokol 1726 10/1 fl.217.
41. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1728 2/11. 
      pakke 426, nr. 24.
42. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 1710 15/7 
      pakke 426, nr. 6.
43. LAV. Ålborg stifts gejstlige skiftebreve 15/7 1710 15/7
      pakke 443, nr. 6.
44. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie.
45. A. H. Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg.
- Tilbage til registret